Головна » Статті » Батьки і школа

БАТЬКИ ТА ШКОЛА : НОВІ ГРАНІ СПІВПРАЦІ У КОНТЕКСТІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Ірина Анатоліївна Ганжала заступник директора з навчально-виховної роботи

 

БАТЬКИ ТА ШКОЛА : НОВІ ГРАНІ СПІВПРАЦІ У КОНТЕКСТІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

У контексті Нової української школи передбачена рівномірна співпраця між батьками , учителем та учнем. Від цього партнерства – спілкування, взаємодії та співпраці залежить наше майбутнє.

Сьогодні перед сучасною школою постала проблема, яка полягає у пошуках практичного удосконалення і забезпечення плідної співпраці між учнями , батьками та учителями на засадах взаємної поваги та довіри.

Кожна дитина – неповторна, наділена від природи унікальними здібностями, талантами та можливостями. Звідси випливає,що «місія нової української школи – допомогти розкрити та розвинути здібності, таланти і можливості кожної дитини на основі партнерства між учителем, учнем і батьками».{1,14}

Специфіка освітянської праці – це проектування прогнозованого результату і перспектива. Вчителі виховують майбутнє нашої України. Через те надзвичайно важливо , що саме школа працюватиме на засадах педагогіки партнерства.

Головні аспекти цього підходу:

- повага до особистості;

- доброзичливість і позитивне ставлення;

- довіра у відносинах;

- діалог – взаємодія – взаємоповага;

- розподілене лідерство (продуктивність, право вибору та відповідальність за нього, горизонтальність зв’язків);

- принципи соціального партнерства (рівність сторін, добровільність прийняття зобов’язань, обов’язковість виконання домовленостей).{1,14}

В основі педагогіки партнерства – спілкування, взаємодія та співпраця між учителем, учнем і батьками. Учні, батьки та вчителі, об’єднані спільними цілями та прагненнями, є добровільними та зацікавленими однодумцями, рівноправними учасниками освітнього процесу, відповідальними за результат. Школа має ініціювати нову, глибшу залученість родини до побудови освітньо-професійної траєкторії дитини. Нова школа допомагатиме батькам здобувати спеціальні знання про стадії розвитку дитини, ефективні способи виховання в дитині сильних сторін характеру і чеснот залежно від її індивідуальних особливостей. Діалог і багатостороння комунікація між учнями, учителями та батьками змінить односторонню авторитарну комунікацію “вчитель” – “учень”. {1,14} Адже як писав В.Сухомлинський «Якщо вчитель став другом дитини, якщо ця дружба осяяна благородним захопленням, поривом до чогось світлого, розумного, у серці дитини ніколи не з’явиться зло».{2}

У концепції Нової школи звертається увага на те, що « залучаючи батьків до навчального процесу, вчителі мають розуміти переваги такої співпраці для усіх: учнів, батьків і вчителів. Переваги для вчителя:

• отримання від батьків додаткової інформації про дітей;

• надання батьками допомоги в організації освітнього середовища, виготовленні навчальних матеріалів;

• надання допомоги батьками у проведенні окремих навчальних занять – проведення екскурсії, під час проектної діяльності;

• участь батьків у навчальному процесі збільшує їхню повагу до роботи вчителя».{3.142}

У статті 55 Закону України «Про освіту» визначено основні права та обов’язки батьків здобувачів освіти, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти,також наголошено, що батьки мають право завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини, брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану. То які ж грані співпраці між батьками та школою? З якого часу почали вивчати цю проблему?

Проблеми сімейного виховання розглядали у своїй педагогічній діяльності Я. А. Коменський, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, І. Г. Песталоцці і т.д. К.Д. Ушинський одним з перших увів у педагогіку поняття колективу вихователів, як засобу морального виховання дитини. Н.І. Пирогов висунув ідею гармонійної єдності дій головних діячів виховання.
На рубежі ХIX і XX століть вперше з'являється ідея взаємодії школи та сім'ї у процесі виховання дитини. К.Н. Вентцель поряд з проблемами сімейного виховання, освіти батьків піднімає проблему зв'язку школи з батьками. Н. К. Крупська була одним з перших педагогів, які пропагували ідею тісної взаємодії школи з сім'єю. A.C. Макаренко стояв у витоків вирішення проблеми взаємодії школи і сімї, наголошуючи про створення саме колективу вихователів, включаючи в нього і батьків, про наявність єдиної виховної стратегії, узгодженості дій. Сутність його концепції виражена в наступних положеннях:
1. «... Сім'ю від школи відокремлювати не можна»[5, с. 290].
2. «У сім'ю організація впливу на дитину повинна прийти через широку пропаганду, через приклад кращої сім'ї, через підвищення вимог до сім'ї» [5, с. 143].
3. «Ми повинні організувати сімейне виховання, і організуючим началом повинна бути школа як представниця державного виховання. Школа повинна керувати сім'єю» [5, с. 304].
Гармонії педагогічних впливів приділяв багато уваги В.О. Сухомлинський, називаючи її корінною, основоположною закономірністю виховання. О.А. Захаренко поєднав думки своїх попередників: Г.С. Сковороди, В.О. Сухомлинського, А.С. Макаренка. На його думку, саме родина, сімейна педагогіка містять в собі багато цінного, що не завжди може реалізуватися в умовах шкільного виховання. Виховання як у сім’ї, так і школі повинно мати чітку спрямованість. Співпраця батьків та вчителів повинна бути безперервною. Школа в процесі повсякденного життя повинна вчити батьків здійснювати процес виховання. «Кажуть, щастя людини в дітях. А до них причетна школа. Отже, безпосереднім творцем щастя багатьох сімей є вчитель»[6, 94].
У 80-90-х роках XX століття проблеми організації взаємодії школи і сім'ї знаходять своє відображення в рамках системного і комплексного підходів: Ю.К. Бабанський, В.І. Загвязинський, В.А. Караковський, Г.А. Побєдоносцев, М.М. Поташник та ін. Ефективна реалізація сучасних цілей навчання, виховання і розвитку передбачає створення сприятливих умов для гармонійного виховання та повноцінної соціалізації обдарованих дітей і молоді. Створити такі умови допоможе прагнення до узгоджених вимог та дій батьків і педагогів, їх спільне бажання забезпечити психологічну і соціальну рівновагу дитини.

Головне завдання школи, учителів - допомогти батькам у виконанні ними функцій вихователя. Під цими функціями розуміється створення не лише оптимальних взаємин між батьками та їхніми дітьми, а й їх передумов, тобто певного способу життя і взаємозв'язків усіх членів родини, тому мета даної статті висвітлити нові грані співпраці батьків та школи.

Особливу увагу сучасні дослідники звертають на те, що взаємодія сім’ї і школи має полягати не лише в допомозі цих соціальних інститутів одне одному, а й у – розумному об’єднанні можливостей, зусиль в організації життєдіяльності школярів [1, с. 51]. Проте це стає можливим лише за умов організації взаємодії, виходячи з потреб та інтересів дітей і батьків, урахування специфіки конкретного навчально-виховного закладу, ґрунтування на принципах демократичності, рівноправності у взаєминах усіх партнерів цього процесу. Стратегія взаємодії сім’ї і школи, вважає Т. Виноградова, має будуватися на системі педагогічних ідей, які є ключовими та актуальними для певного навчально-виховного закладу, а система реалізації всього процесу позначатися багатоаспектним характером. Останнє полягає в тому, що педагоги під час розроблення цієї стратегії мають передбачити проблеми, які є актуальними для окремих сімей, вибудовувати роботу з батьками на випереджальному принципі, готувати батьків до розуміння відносин з дітьми та їхніх проблем. Важлива роль у цьому відводиться пропагуванню педагогічних знань з метою підвищення педагогічної освіти батьків [1, с. 52]

Батьки,вчителі, діти – три складові на яких тримається і буде триматися заклад загальної середньої освіти «Монастирищенська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 5» Монастирищенської районної ради. . Наші діти ідуть до школи , щоб отримати міцні знання, навчитись поважати людей , цінувати життя і здоров’я. Наші учителі використовують різні форми та методи, використовують інноваційні технології , щоб учні отримали ці знання. Наші батьки завжди звертаються за порадою, підтримкою щодо виховання дітей.

Педагогічний колектив нашого закладу ставить своїм завданням дати батькам глибокі знання виховання. Педагогічна освіта батьків планується відповідно до вікових особливостей дітей, цілей і задач освітнього процесу, конкретних проблем, що виникають у ході спільної діяльності вчителя й батьків. Родинне виховання тільки тоді ефективне, коли батьки разом з учителями володіють сучасними педагогічними знаннями й уміннями, застосовують їх практично. Це дає змогу констатувати, що сьогодні спостерігається подальший розвиток і вдосконалення взаємодії педагогічних колективів загальноосвітніх навчальних закладів з батьками дітей, які в них навчаються. Серед різних напрямів цього процесу (залучення до управління навчальним закладом, робота в шкільному та батьківському комітетах, надання школі грошово- матеріальної допомоги) важливе місце належить такому, як надання педагогічним колективом школи психолого-педагогічної допомоги батькам у вихованні дітей. Основна мета цієї роботи вбачається в – різнобічному вихованні, інтелектуальному й фізичному розвитку, моральному і психічному ствердженні особистості школяра [5, с. 74]. Для нашого педагогічного колективу актуальними є слова В.О.Сухомлинського: «Педагогічна ідея - це крила, на яких злітає педагогічна творчість. Ідея надихає колектив, і починається найцікавіше і найпотрібніше в шкільному житті - колективна батьківська робота».{2 } Саме співпраця між батьками і школою є запорукою успішності учнів. Батьки - це найперше джерело інформації для вчителів, тому що батьки найкраще знають своїх дітей і в цьому можуть допомогти вчителеві краще зрозуміти інтереси та характер творить кращий освітній процес. Якщо заклади освіти дослухаються до думок та зауважень щодо освітнього процесу, то творять кращу освіту. Окрім того, батьків можна залучати до викладання на додаткових заняттях або запрошувати на уроки як представників певних професій. Це урізноманітнює методи навчання та робить його цікавішим. Так, відомий освітянин та автор книги “ Школа майбутнього” Кен Робінсон, наводить приклади шкіл, які налагодили зв’язок із батьками. Говорячи про співпрацю шкіл та батьків, учня. А ще це джерело для удосконалення школи. Часто школа дослухається до думок та зауважень ,щодо навчального процесу ,і Робінсон має на увазі не лише зв’язок “батьки-вчителі”, а й зв’язок між школою та місцевою громадою загалом. Зокрема, у вже згаданому дослідженні “Нова хвиля доказів” сказано, що коли школи, сім’ї та місцева громада співпрацюють, учні менше прогулюють заняття й частіше вступають до вишів.{4}Також у 2010 році Чиказький університет оприлюднив результати 7-річного дослідження щодо покращення освіти в малобюджетних початкових школах Чикаго. Виявилось, що учні шкіл, які тісно співпрацювали з батьками, мали в 10 разів вищі шанси покращити свої показники з математики й у 4 рази – з читання, порівняно з учнями шкіл, які цього не робили.{4}

Усвідомлюючи всю складність проблеми педагогічний колектив закладу загальної середньої освіти «Монастирищенська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 5» Монастирищенської районної ради розробив цілу низку дій ,які привернули батьків до школи. Найперше - це гарно продумана тематика батьківських зборів,та цікава методика їх проведення. Тематика зборів розробляється методичним об’єднанням класних керівників. На збори ми запрошуємо батьків, інших членів родин, щоб ознайомити їх з філософією, цілями, процедурами функціонування нашої школи , надаючи їм додаткові інформаційні матеріали, проводячи «Дні відкритих дверей?». Так нещодавно були проведені учнівсько-батьківські збори «Готуємось до ЗНО-2018 : курс на успішність», на яких не лише учні , а й батьки мали змогу поставити питання відповідальній УРЦЯО Цимбал-Слатвінській С.В. Доброю традицією нашого закладу стало проведення батьківських зборів по паралелях. Батьків запрошуємо до актової зали школи, де на них чекає приємний сюрприз , концертна програма підготовлена їхніми дітьми. Класні керівники готують презентацію свого класного колективу. На слайдах демонструємо фотографії цікавих подій, важливих акцій, представляємо переможців шкільних конкурсів, олімпіад. Тобто надаємо можливість батькам заглибитися в шкільне життя, відчути його ритм і побачити результати праці власних дітей, бути по – справжньому причетними до того, чим живе школа. Адміністрація нашого закладу кожного ранку зустрічає батьків першокласників, які приводять на уроки своїх діток. Я, як заступник директора з навчально-виховної роботи проводжу індивідуальні зустрічі з батьками , щоб обговорити досягнення у навчанні їхньої дитини , труднощі, які виникають у навчанні , а також хочу дізнатися про очікування , цілі та занепокоєння і потреби батьків ,проводжу опитування батьків, щоб дізнатися про їхній досвід та бажання брати участь у житті класу чи школи. Класні керівники телефонують батькам, щоб поінформувати про щодення види діяльності, збирають інформацію про інтереси, захоплення, культурні особливості та професії членів родин, а також заохочують їхню участь у роботі класу/школи, використовують різні форми письмової інформації (оголошення, особисті запрошення, інформаційні бюлетені тощо), щоб повідомити батьків про види діяльності, які відбуваються у класі чи школі, та запросити батьків взяти у них участь , заохочують членів родин в організації позашкільних заходів – екскурсій, спортивних заходів. Учителі нашої школи надають батькам можливість отримати та обмінятися інформацією щодо догляду за дітьми, особливості їхнього розвитку тощо,організовують заходи для батьків, де вони можуть обмінятися своїм досвідом виховання дітей,пропонують батькам і заохочую їхню участь у заходах з питань захисту прав дітей, зокрема права на освіту. Практичний психолог та соціальний педагог налагоджують контакти з місцевими громадськими організаціями з метою отримання додаткової підтримки (послуг) для дітей та їхніх сімей. Адміністрація нашого закладу інформує місцеві засоби масової інформації про події, що відбуваються у навчальному закладі, та виставляє їх на сайті школи http://monschool-5.weebly.com/

Висновки . Педагогічний колектив нашої школи глибоко переконаний ,що тільки в співпраці з батьками ми зможемо реалізувати ціннісні домінанти школи ХХІ століття, а саме: навчання – в ім'я засвоєння не лише інформації, а для особистісного зростання, спрямування свідомості в майбутнє; навчання – в ім'я побудови життя за законами віри, надії, любові та філософії серця.

Свою статтю хочу закінчити словами В.Сухомлинського : «Без виховання дітей, без активної участі батька і матері в житті школи, без постійного духовного спілкування і взаємного духовного збагачення дорослих і дітей неможлива сама сім’я як первинний осередок суспільства, неможлива школа як найважливіший навчально-виховний заклад і неможливий прогрес суспільства».

Список літератури

1. МОН «Концепція Нової української школи ».

2. Сухомлинський В.О. Як виховати справжню людину – Вибр. тв. в 5т. – т.2 – К. : Радянська школа, 1976

3. Нова українська школа :порадник для вчителя/під заг.ред. Бібік Н.М.- К.: ТОВ Видавничий дім «Плеяди»,2017.- 206 ст.

4. Кен Робінсон. Школа майбутнього. Революція у вашій школі, що назавжди змінить освіту. – Львів: Літопис, 2016. – 258 с.

5. Макаренко А.С. Педагогические сочинения. – М.: Педагогика, 1984. – Т. 4.

6. Дворчук О.І. Процес виховання очима дитини / О.І. Дворчук //Педагогіка та конкретні методики: Матеріали Всеукраїнської студентської наукової конференції «Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді» (Черкаси, 18-19 травня 2006р.) / Відп. ред. Луценко Г.В. – Ч.: «Родзинка», 2006 - С.109.

Категорія: Батьки і школа | Додав: admin (20.12.2017)
Переглядів: 362 | Теги: БАТЬКИ ТА ШКОЛА | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar
Управління школою
 • Нормативні документи
 • Безпека життєдіяльності
 • Ведення документації
 • Методична робота
 • Атестація працівників
 • Реформи в освіті
Компетентнісний підхід
Проведення уроків
 • Географія
 • Біологія
 • Природознавство
 • Українська мова
 • Математика
 • Історія