Головна » Статті » Батьки і школа

ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ РОБОТИ З БАТЬКІВСЬКОЮ ГРОМАДОЮ ПОЗАШКІЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ

О.М. Бєлік методист Маньківського районного центру дитячої та юнацької творчості,мала академія наук учнівської молоді Маньківської районної ради

ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ РОБОТИ З БАТЬКІВСЬКОЮ ГРОМАДОЮ ПОЗАШКІЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ

Організація взаємодії педагогів, батьків та дітей є сьогодні одним із найважливіших завдань, що стоять перед колективами сучасних позашкільних закладів. Сьогодні батьки здобувачів освіти є учасниками освітнього процесу, мають рівні права та обов’язки щодо освіти і розвитку дитини, брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти [2, 62]. Вивчення цієї проблеми показує, що вона потребує пошуку нових форм та методів роботи. В позашкільних освітніх закладах відбувається активний пошук і впровадження інноваційних форм взаємодії з родинами учнів, які дали б змогу досягти реального співробітництва.

Проблема взаємовідносин сім’ї та освітнього закладу виникла відносно недавно в педагогіці. До ХХ ст. в зарубіжній та вітчизняній педагогіці існував чіткий поділ виховання сімейного і виховання в освітьому закладі.

На рубежі ХІХ і ХХ століть вперше виникає ідея взаємодії школи та сім’ї у процесі виховання дитини. Єдність сім'ї і освітнього закладу відіграє важливу роль у вирішенні завдань всебічного розвитку та виховання дитини [4, 192].

Важливого значення даній проблемі надавали відомі педагоги: Януш Корчак, А. Макаренко В. Сухомлинський, М. Стельмахович та інші дослідники.

К.Н. Вентцель поряд з проблемами сімейного виховання, освіти батьків піднімає проблему зв’язку освітнього закладу з батьками. Н. К. Крупська була одним із перших педагогів, які пропагували ідею тісної взаємодії закладу освіти з сім’єю. А. С. Макаренко стояв у витоків вирішення даної проблеми.

В. Оржеховська, В. Кириченко, Г. Ковганич переконані у тому, що виховання дітей у школі і сім’ї – це нероздільний процес з єдиною метою, який зорієнтований не лише на спільні зусилля навчального закладу і сім’ї у вихованні школярів, а й на їх виховну співпрацю у цьому процесі. Його здійснення передбачає єдино спрямовану взаємодію у взаємозалежній діяльності у системі стосунків батьків і педагогів. Стосунки співпраці передбачають рівність сторін, взаємну доброзичливість і повагу [3, 109].

Виклад основного матеріалу дослідження. В.О.Сухомлинський стверджував: «У сім’ї шліфуються найтонші грані людини-громадянина, людини-трудівника, людини-культурної особистості. Із сім’ї починається суспільне виховання. У сім’ї, образно кажучи, закладається коріння, з якого виростають потім і гілки, і квіти, і плоди. Сім’я – це джерело, водами, якого живиться повноводна річка нашої держави. На моральному здоров’ї сім’ї будується педагогічна мудрість школи» [5, 263].

Вимоги часу спонукають нас урізноманітнювати, постійно оновлювати форми взаємодії з родинами вихованців. Залучаючи батьків до участі в організації освітнього процесу закладу, виховної роботи з дітьми, як важлива складова формування особистості.

Однак саме питання ефективного застосування інноваційних методів у роботі з батьківським колективом залишається ще не достатньо вивченим, а наведені аргументи підтверджують актуальність обраної теми для написання наукової статті.

Мета статті полягає у визначенні шляхів оптимізації співпраці сім’ї та освітнього закладу у розвитку особистості дитини.

Значну роль у вихованні і навчанні школярів варто відвести спільним діям освітнього закладу і сім’ї, ефективність яких залежить від особливостей організації роботи з батьками в сучасному закладі. Проте, іноді в педагогічному та сімейному вихованні немає узгодженості. Це ускладнює процес формування свідомості та поведінки дітей. Тісна співдружність закладу та сім’ї допомагає забезпечити єдність вимог і виховних впливів [5, 192 ].

Тому на часі актуальною стає педагогіка партнерства, в основі якої лежить спілкування, взаємодія та співпраця між педагогом, дитиною і батьками. Педагог має бути другом дитини, а родина – залучена до побудови освітньої траекторії дитини. Позашкільна освіта має ініціювати нову, поглиблену систему роботи , яка дасть можливість змінити стандартний підхід до даної проблеми [1, 16 ].

Сьогодні в освітньому процесі Маньківського районного центру дитячої та юнацької творчості, мала академія наук учнівської молоді активно використовує потенціал сім’ї, батьки учнів не тільки поінформовані про хід освітнього процесу, але й активно беруть участь у ньому, підтримуючи дитину в реалізації творчих індивідуальних проектів. В закладі активно використовуються різні формати публічних звітів про досягнення учнів із залученням батьків; практикуються індивідуальні завдання для обдарованих дітей( наукові та творчі проекти), в яких можуть бути використані родинні можливості, досвід старшого покоління родини. Разом з батьками гуртківці реалізують програми, творчі проекти, спрямовані на усвідомлення учнями ролі сім’ї в їх житті та житті їх майбутніх дітей.

закладі створено середовище для знайомства, взаємодії з метою здійснення спільно з батьками розробок сценаріїв, навчання, репетицій, результатом яких є організація та проведення родинних свят, змагань, конкурсів. Встановлення постійного контакту з родинами дає великий плюс в організації і проведенні традиційних зустрічей, організації і здійсненні педагогічної підтримки батьків.

Взаємодія сім’ї та позашкільного закладу, на відміну від школи, має свою специфіку – відносини між вихованцями, їхніми батьками та педагогами побудовані на основі вибору. Це сприяє залученню батьків до спільної роботи щодо підвищення інтелектуального загальнокультурного, творчого рівня і самооцінки вихованців, а також до організації здорового способу життя. У закладі разом з батьками організовуються Дні відкритих дверей, родинні свята, відкриті заняття, концерти, виставки творчих робіт вихованців та спільних робіт батьків та учнів. Батьки є не тільки учасниками цих заходів, а й разом з своїми дітьми їх організаторами. Зацікавленість батьків в роботі гуртків, створенні безпечних та належних умов навчання, естетичному оформленні навчальних кабінетів, пошитті сценічного одягу сприяє розвитку закладу, його матеріально-технічному наповненню тощо.

Так, за останні п’ять років спільна робота об’єднала педагогів, гуртківців та їх батьків у вирішенні багатьох проблем закладу. Батьківська фінансова підтримка роботи гуртків дала можливість поповнити гардероб сценічними костюмами гуртків «Вокальний», «Ансамбль танцю», «Театральний». Батьки гуртківців взяли на себе такі функції, як створення декорацій для заходів та свят, ремонт меблів, навчальних кабінетів.

Якщо раніше в закладі основною формою спілкування з батьками були більш традиційні форми педагогічної просвіти (лекції, доповіді, загальні консультації тощо), батьківські збори, відкриті заняття [6, 56]. Більшість таких форм є малоефективними. Сьогодні ж налагоджена співпраця, яка відбувається на якісно новому рівні. Основна співпраця з батьками проводиться через роботу батьківського комітету, спільних нарад педагогів та членів батьківського комітету. Дуже продуктивною є проведення «круглих столів», де вирішуються проблемні питання виховання та навчання учнів. Налагоджена та система робота батьківського комітету, вирішення батьками питань організації освітньої діяльності в закладі значно вплинуло на рівень навченості учнів, їх зацікавленість в результаті навчання, у формуванні дітей допрофесійних знань та вмінь.

В закладі з батьками проводяться різні форми взаємодії:

Вступне анкетування;

Співбесіди;

Консультації;

Відкриті заняття, виховні заходи за участю батьків;

Тренінги;

Колективні творчі справи;

Співпраця педагогів з піклувальною радою закладу;

Дні відкритих дверей;

Звіти закладу перед батьками та громадськістю;

Зустрічі з цікавими людьми ( з батьками - учасниками АТО, волонтерами тощо).

Реалізація творчих спільних завдань для батьків та їх дітей.

Традиційно батьки, педагоги та учні відмічають родинні свята(день народження дітей), свято мами(8 березня), свято татусів(день чоловіків) та інші.

Педагоги закладу використовують електронний та телефоний зв'язок з батьками учнів, Інтернет-спілкування відбувається через сторінку ЦДЮТ, МАН у facebook.

Під час зустрічі педагогів закладу та батьків на батьківських зборах в гуртках працює скринька пропозицій та довіри. Керівники гуртків обирають не традиційні, а інноваційні форми роботи з батьками: брифінги, вечори запитань та відповідей, організація діагностичної роботи щодо вивчення сімей, організація психолого-педагогічної освіти батьків, упровадження системи масових заходів з батьками, робота по організації спільної діяльності та відпочинку (проведення ярмарок, виступи батьків на батьківських зборах, спільні походи, екскурсії, прогулянки); створення умов для забезпечення прав батьків на участь в управлінні навчальним закладом, організації освітнього процесу (робота батьківських комітетів, залучення батьків до проведення педагогічних рад та нарад, роботи Ради закладу, піклувальної ради, консультації адміністрації закладу).

На даний час інтерес батьків до занять у гуртках закладу проявлявся завжди: вони часто відвідують заняття не лише у ролі глядача, а й учня. Цікавий досвід такої роботи має керівник гуртків «Ансамбль танцю» Квітченко Н.А., «Вокальний» Іваненко Р.В. Завдяки фінансовій підтримці батьків учні цих гуртків мають можливість стати учасниками багатьох творчих конкурсів за межами області. Батьки разом з педагогами організували поїздки по визначних місцях України, одноденні походи до історичних місць Маньківського району.

Така плідна робота педагогів освітнього закладу з батьками надає впевненості та стабільності для обох зі сторін, ми завжди готові до діалогу, з розумінням ставимося до всіх проблем, які інколи виникають у педагогічній роботі.

      Педагогічний колектив закладу володіє значним психолого-педагогічним потенціалом, завдяки якому надається батькам суттєва допомога у вихованні дітей, сприяє покращенню внутрішньо сімейного мікроклімату, встановленню адекватних взаємин між дорослими і дітьми. Недостатність відповідних знань у значної кількості дорослих членів сімей, невміння (а то й небажання) деяких батьків пізнати свою дитину, її вікові та індивідуальні особливості негативно позначаються на її розвитку, формуванні ціннісних орієнтацій. Проте робота з батьками, яка організована у нашому закладі не є ідеальною, вона потребує постійному удосконаленню, оновленню, спрямованого на гуманізацію взаємин батьків і дітей на спільних засадах діяльності, а також урізноманітнення форм і напрямків співпраці сім’ї та позашкільного закладу.

Отже, співпраця родини і освітнього закладу має ґрунтуватися на взаємоповазі, рівноправному партнерстві. Педагогічний колектив та колектив батьків – це має бути єдиний живий організм, об’єднаний спільною метою, гуманними стосунками та високою відповідальністю.

«Список літератури»

Акопян Л.А. Партнерство як ресурс розвитку позашкільної освіти/ Л.А. Акопян // Позашкілля. - 2017.- №11.- с. 16.

Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття). – К.: Радуга, 1994. – с. 62.

Дворук О. І. Процес виховання очима дитини / О. І. Дворук; Відп. ред. Г. В. Луценко // Педагогіка та конкретні методики. – Черкаси: «Родзинка», 2006. – С. 109.

Оржеховська В.М. Взаємодія навчального закладу і сім’ї: стратегії, технології і моделі. – Х.: Видавництво «Точка», 2007. – 192 с

Сухомлинський В.О. Батьківська педагогіка / В. О. Сухомлинський - К. : Радянська школа. - 1978. - 263 с.

Цуркан Л. Форми роботи з батьками / Людвіга Цуркан // Директор школи. – 2010. - №5. – С.56.

Категорія: Батьки і школа | Додав: admin (20.12.2017)
Переглядів: 232 | Теги: батьки і школа | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar
Управління школою
 • Нормативні документи
 • Безпека життєдіяльності
 • Ведення документації
 • Методична робота
 • Атестація працівників
 • Реформи в освіті
Компетентнісний підхід
Проведення уроків
 • Географія
 • Біологія
 • Природознавство
 • Українська мова
 • Математика
 • Історія