Головна » Статті » Батьки і школа

СПІВПРАЦЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ, СІМ’Ї ТА ГРОМАДИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ІНТЕРЕСІВ ДИТИНИ

Кравченко Ірина Василівна,

учитель англійської мови

 

СПІВПРАЦЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ, СІМ’Ї ТА ГРОМАДИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ІНТЕРЕСІВ ДИТИНИ

Стаття розглядає основну стратегію співпраці школи з батьківською громадськістю, виділяючи вихідні ідеї та ключові позиції в напрямку діяльності школи. Автори статті діляться власним досвідом роботи із зазначеної проблеми та надають загальні рекомендації щодо створення умов успішної співпраці навчального закладу, сім’ї та громади.

Серед пріоритетних напрямків реформування освіти відзначено, що в основу сучасного виховного процесу повинні бути покладені такі чинники: принцип єдності сім’ї і школи, наступності і спадкоємності поколінь, організація родинного виховання та освіти як важливої ланки виховного процесу. Без сумніву, школа може успішно виконувати свої функції щодо виховання підростаючого покоління тільки у тісному взаємозв’язку із сім’єю. Лише спільними цілеспрямованими зусиллями педагогів і батьків вдасться плідно впливати на розвиток особистості дитини, розв’язувати актуальні виховні завдання.

«У процесі виховання людської особистості, - говорив В.О.Сухомлинський, - діє багато сил : по-перше, сім’я; по-друге, особа педагога з усіма його духовними багатствами і цінностями, з його знаннями, уміннями, життєвим досвідом; по-третє, колектив, який має могутню силу впливу на кожну особу; по-четверте, сама особа виховання, тобто її самовиховання…» Яка ж цих сил має визначальний вплив на виховання особистості дитини? Однозначно відповісти на це запитання, напевно, не можливо. Ми запропонували дати відповідь на це запитання вчителям нашої школи. Опитані класні керівники на перше місце за виховним впливом на дитину поставили сім’ю (на це вказали всі опитані педагоги).70% класних керівників поряд із сім’єю називають школу. Крім того, більшість класних керівників вказують на значний вплив вулиці у процесі формування особистості школяра та комп’ютер. До речі, роль комп’ютера та соціальних мереж значними темпами випереджає роль вулиці. [1, с. 38].

У Національній програмі виховання дітей та учнівської молоді в Україні відзначається, що «сім’я є основним соціальним інститутом, відповідальним за виховання зростаючої особистості». Вплив сім’ї на дитину унікальний, а багато в чому незамінний. У сім’ї особистість формується в природних умовах, вихователі тут – найближчі і най-дорожчі для дитини люди, з якими вона постійно спілкується і яким довіряє.

Чим же характеризується сучасна сім’я, яка вона за своїм складом і виховним потенціалом? Проведене діагностичне дослідження виявило, що серед 400 учнів нашої школи 70% виховуються у повних сім’ях, 30% виховуються в сім’ях, де є один із батьків. Серед них 3 дітей-напівсиріт, 49 дітей (6% від загальної кількості) з сімей, де батьки розлучені, 2 дітей виховуються в сім’ях, де один із батьків перебуває за кордоном. За складом переважають сім’ї, де є 2 дітей (з таких сімей 47% учнів школи), 33% наших школярів є єдиними дітьми в своїх сім’ях, 20% виховуються в багатодітних сім’ях.

Виховання дітей у сім’ї має, безперечно, суб’єктивний характер і залежить від рівня моральності і загальної культури батьків, їх життєвих планів, ідеалів, вчинків, родинних традицій тощо. Значну роль у цьому відіграє виховний потенціал сім’ї, який визначається внутрішньо притаманними конкретній сім’ї можливостями. Його важливо враховувати при виробленні стратегії співпраці школи з батьками учнів. Поглиблення кризи сім’ї знижує її виховний потенціал, інтенсивна інформатизація суспільства кардинально перебудовує простір дитини, впливає на психологію взаємодії особистості з оточуючим світом, деформує її духовну сферу, утруднює позитивну соціалізацію. Недостатньою залишається педагогічна культура батьків. Постійно зростає показник соціального сирітства. Все більшого поширення у дитячому середовищі набувають бродяжництво, насилля, негативні звички, злочинні прояви. [4, с. 23].

Як показує життя, сучасна сім’я дуже часто не в змозі справитись самостійно з покладеними на неї виховними завданнями. На допомогу їй повинні прийти інші соціальні інститути, насамперед школа.

Тому значну роль у вихованні школярів мають спільні дії навчального закладу й сім’ї, ефективність яких залежить від особливостей організації роботи з батьками в сучасній школі.

На взаємодію школи і батьків в значній мірі впливає авторитет педагогічного колективу та окремих вчителів, що визначають репутацію школи в місті, мікрорайоні. Це зумовлено якістю освіти, яку здобувають учні в школі, досягненнями учнів за межами школи (конкурси, олімпіади, змагання); ставленням випускників до школи, їх бажанням приходити до школи і зустрічатися зі своїми вчителями; відносинами між дитячим садком, який «надає» майбутніх учнів, й школою, між батьками майбутніх першокласників та педагогами. [2, с. 6].

Успіхи діяльності класних керівників багато в чому залежать від уміння використовувати оптимальні форми роботи з батьками, серед яких чи не найпопулярнішим є батьківські збори. В організації та проведенні класних батьківських зборів необхідно рішуче уникати суттєвих помилок, які, на жаль, ще мають місце в практичній діяльності частини класних керівників. Зокрема, йдеться про такі недоліки, як запрошення батьків на збори через обов’язкові записи в учнівських щоденниках; призначення зборів на незручний для батьків час; перетворення зборів на своєрідне «судилище» над окремими батьками і учнями; надмірна увага на зборах до негативних сторін поведінки окремих учнів; відсутність системи педагогічної просвіти батьків. Розглянемо кілька інтерактивних форм проведення батьківських зборів.

Батьківські збори-консультація (душевна розмова)

На такі збори запрошуються батьки учнів з декількох класів, яких хвилюють одні й ті ж питання, об'єднують спільні інтереси. Як подолати труднощі в вихованні дитини? Як виховати в дитині працьовитість? Як допомогти дитині, яка не хоче вчитися? Які особливості виховання талановитих і обдарованих дітей? Як боротися зі шкідливими звичками? Як боротися з дитячим злодійством? З кожної такий мікрогруп батьків в окремому кабінеті працюють відповідні фахівці. Ця форма роботи носить інтерактивний характер, проблемні ситуації можуть програватися по ролям, можуть бути присутніми елементи тренінгу.

Метод роботи батьків в невеликих групах (до 6 осіб) можна застосовувати і на зборах в одному класі. Стаючи членами однієї групи, батьки сміливіше висловлюють свою особисту думку, активно взаємодіють один з одним, діляться цінним досвідом у вихованні дітей, встановлюють більш міцні контакти один з одним. На таких батьківських зборах ефективно обговорюються заздалегідь підготовлені пропозиції, ідеї та батьківські ініціативи. Але щоб вони з'явилися, необхідно заздалегідь скласти план батьківських зборів на відповідну тему.

Батьківські збори-конференція

За два тижні до проведення зборів батьки знайомляться з їх темою та отримують необхідні методичні матеріали. А деякі з них - і певне завдання (провести тематичне дослідження або опитування), виконання якого на зборах обговорюється з різних позицій. Як варіант - педагог може запропонувати одним батькам прокоментувати висловлювання з теми зборів, а іншим - обговорити відповіді, поділитися своїми думками з цього питання. Завдання педагога - виступити в ролі ведучого, висвітлити суть теми і направляти діалог в потрібне русло.

Батьківські збори у формі ток-шоу (прес-конференції, вечори запитань і відповідей)

Щоб провести прес-конференцію або ток-шоу з певної теми, потрібно запросити на збори відповідних фахівців, педагогів-предметників. На таких зборах можна почути відповіді на питання, що цікавлять, дізнатися різні точки зору на одну проблему та обговорити можливі шляхи її вирішення. Після зборів батькам повинна бути надана можливість отримання індивідуальної консультації.

Батьківські збори-презентація (майстер-клас)

Багато сімей будуть раді презентувати свої традиції, вміння, досягнення. Батьківські збори можуть стати чудовим майданчиком для таких презентацій та обміну досвідом у питаннях виховання дітей. Дана форма шкільних зборів спонукає батьків до аналізу власних досягнень і невдач, співвідношенню їх з тими способами і виховними прийомами, які ефективно використовують інші батьки.

Батьківські збори-гра

Чому б не провести збори (або його частину) у формі аукціону? У якості лотів - корисні поради батьків з теми зустрічі. Кожна рекомендація оцінюється іншими батьками за допомогою фішок. Поради, які отримали максимальну кількість фішок, розміщуються на стенді, присвяченому взаємодії сім'ї і школи.

Збори у ігровій формі можна проводити спільно з дітьми, на такому заході можуть презентуватися підготовлені учнями спектаклі, постановки, програми. Ігрова взаємодія батьків та дітей у різних видах діяльності дарує цінний досвід партнерських відносин.

Виїзне батьківські збори (у формі екскурсії або походу)

Така форма сприяє згуртуванню батьківського колективу класу, допомагає стати класному керівникові та батькам краще зрозуміти одне одного та стати партнерами у питанні навчання та виховання дитини.

Проведення батьківських зборів у формі: «круглого столу», диспуту, лекторію, з показом відеофільмів, зі створенням педагогічних ситуацій тощо є однією з ефективних ідей створення сталого розвитку у роботі з батьками.

· Вправа «Коло ідей»

Кожен з батьків озвучує своє очікування щодо батьківських зборів.

Правила роботи. Вправа «Сімейний статут» (5 хв.)

Ділимо учасників на чотири групи: пори року; (учасники створюють свої кола).

Зараз ви створили одну велику сім’ю. А для того, щоб уникнути сімейних конфліктів, необхідно виробити й прийняти своєрідний «Сімейний статут», який закріплюватиме правила поведінки та права членів родини. (Учасники на приготованих стікерах пишуть правила, які, на їхню думку, допоможуть їм працювати в одній родині, потім по-черзі презентують правила і вивішують на ватмані У зображеному колі. Усі правила, які не будуть прийняті – вивішують ЗА колом)

Вправа «Обери собі дім»

Учитель вивішує малюнки з зображенням понівеченого куточка природи, а батьки повинні обрати місце проживання й вмотивувати, чому саме цю місцевість обрали.

Вправа "Різні. Однакові"

Батькам пропонується взяти кольоровий папір і вирвати з паперу фігурку дерева. На окремих гілках написати улюблене явище природи, пору року, квітку, фрукт чи овоч, місце відпочинку на свіжому повітрі з родиною.

Учасникам пропонується знайти за одну хвилину якнайбільше збігів з уподобаннями інших.

(Батьки роблять висновок "Однакові ми чи різні?". Головне, щоб кожен зрозумів, що уподобання можуть бути різними, але все це дарунки природи. А об’єднувати нас повинна спільна мета – піклуватися і зберігати навколишнє середовище).

Вправа "Проблемні ситуації"

Групам пропонуються малюнки з проблемними ситуаціями, на яких "дії чи поведінка дітей, які шкодять навколишньому середовищу", їх потрібно прокоментувати і спробувати дати пораду батькам тих дітей.

Вправа "Бажано. Обов’язково. Ніколи"

Учасникам пропонують написати на квітах та зелених листочках дії, які впливають на формування стійкого розвитку школярів, враховуючи набуті знання на занятті. Квітами та листками прикрашають модель Землі.

(Кожен учасник зачитує свої дії

Рефлексія. "Незакінчене речення"

(Учасники тренінгу повинні продовжити речення "Сьогодні я дізнався…", "Цікавим для мене було…", "Тепер я знаю…"

Завдяки шкільним традиціям, колективним творчим справам, приблизно однаковому рівню сформованості навчальних умінь і навичок і добрій мотивації до громадського життя нам не важко себе відчувати єдиним колективом. І що втішно для нас, що будь-яка класна чи шкільна справа ніколи не проходить без батьків, а це і створення класного куточка, і участь у Дні Іменинника, і традиційний похід до весняного лісу, поїздка до каньйону Буки, шкільне сімейне свято матусь, відвідування планетарію, Ігрового центру, «Новорічна вечірка» (сімейне свято), прикрашання класу до Дня вчителя, до Нового року, відвідування кафе, виконання малюнків до всіх свят, участь у шкільних ярмарках та спортивних змаганнях тощо.

Отже, проблема налагодження ефективної співпраці школи і батьківської громадськості є надзвичайно актуальною в наш час. У її вирішення важлива роль відводиться класному керівникові.

Проблема превентивності завжди була і є пріоритетною в системі виховної роботи. В Україні ця проблема набуває особливої гостроти, оскільки молодь формується в складних соціокультурних умовах економічних і політичних суперечностей, неврівноваженості соціальних процесів, криміногенності суспільства. А ще важче цю роботу проводити у співпраці батьки – дитина – школа. Банальні лекії і бесіди не несуть потрібних результатів. Тому нашими класними керівниками було зрозроблено нестандартні інноваційні заходи. Саме ними ми поділилися з керівниками МО класних керівників усіх шкіл міста.

Так, у листопаді 2017 року на базі нашої Уманської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №12 з поглибленим вивченням англійської мови проведено семінар – практикум керівників ШМО класних керівників на тему «Превентивне виховання учнів – пріоритетний напрямок виховання». Метою даного семінару було ознайомити класних керівників з інноваційними формами і методами проведення заходів із превентивного виховання для учнів та їх батьків. Отже, основне завдання школи, якщо вона справді хоче розірвати ганебне коло протистояння з батьками з приводу прав і обов’язків щодо виховання і навчання дітей, - переконати батьків у своєму щирому бажанні розділити цю відповідальність порівну. У наших умовах у правильному вихованні підростаючого покоління заці-кавлене все суспільство. Тому родина і школа повинні спільно вирішувати загальні задачі виховання щасливої людини, разом нести відповідальність перед суспільством за це.

 

 

Репутація школи визначається також уже накопиченим досвідом спілкування та взаємодії з батьками. Формальні, нецікаві батьківські збори, виклики батьків до школи з метою не стільки об’єднати зусилля, скільки насварити їх, дорікнути поганою поведінкою чи навчанням їх дітей – все це має серйозні наслідки: цей досвід передається від одних батьків до інших, «відбиває» бажання бути в школі. Навпаки, зацікавлене ставлення школи до батьків, уміння в кожному учневі побачити своє «я», позитивний початок, помітити успіх, доповісти про це батькам, залучити батьків до загальношкільних справ – все це сприяє росту авторитету школи і бажання батьків допомагати їй.

Усе вищесказане переконує в тому, що проблема взаємодії та співробіт-ництва школи і батьківської громадськості є актуальною для кожного сучасного навчального закладу, і в її вирішенні повинні брати участь усі без винятку педагоги. Отже, ми маємо змогу визначити основні критерії, за якими можна визначити ступінь ефективності батьківських зборів:

· помітно підвищується активність батьків, вони починають відкрито цікавитися змістом освітнього та виховного процесів, стають ініціаторами дискусій і диспутів;

· батьки самі знаходять відповіді на більшість актуальних питань, діляться прикладами з особистого досвіду;

· збільшується кількість питань, які стосуються особистості дитини;

· батьки знаходять можливість для індивідуальних контактів з педагогом.

Належним чином підготовлене батьківські збори дозволяють ефективно об'єднати можливості школи та сім'ї у навчанні та вихованні дітей.

Список літератури

БубноваС.С. Ціннісні орієнтації особистості як багатовимірна нелінійна система // Психологічний журнал, 1999. - т. 20. - № 5. - З. 38-44.

Дюндик М.М., Федоренко Є. Ю., Вікова специфіка вивчення і профілактики залежності у шкільних умовах. Бюлетень клубу конфліктологів №6, р. Красноярськ, 1997 р.

Кухаренка І.А., ФедоренкоЕ.Ю. Дослідження образу ідеального дорослого у старшокласників. Бюлетень клубу конфліктологів, №7, 1999 р.

Поливанова До. М Психологічний зміст підліткового віку. // Питання психології, 1996 р. - №1 - З. 20 - 33.

Хасан Б. И.,Тюменева Ю. О. Особливості присвоєння соціальних норм дітьми різної статі.

Хмелів Є. Дослідження ціннісних орієнтації учнів середніх і старших класів / / Виховання школярів, 2001, № 8. С. 10-13.

Цукерман Н.В., Психологія саморозвитку. Завдання для підлітків та його педагогів.- М., 2000.

https://www.youtube.com/watch?v=vZiU7BxO2W0

https://osvitoria.media/news/

http://klasnaocinka.com.ua

Категорія: Батьки і школа | Додав: admin (21.12.2017)
Переглядів: 203 | Теги: СІМ’Ї ТА ГРОМАДИ, СПІВПРАЦЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar
Управління школою
 • Нормативні документи
 • Безпека життєдіяльності
 • Ведення документації
 • Методична робота
 • Атестація працівників
 • Реформи в освіті
Компетентнісний підхід
Проведення уроків
 • Географія
 • Біологія
 • Природознавство
 • Українська мова
 • Математика
 • Історія