Головна » Статті » Формування компетентностей

Формування ключових компетентностей на уроках географії

Компетентнісний потенціал предмета

1 Спілкування державною
(і рідною у разі відмінності) мовами

Уміння:

усно й письмово тлумачити географічні поняття, факти, явища, закони, теорії;

описувати (усно чи письмово) географічні об’єкти, процеси, явища, послуговуючись багатим арсеналом мовних засобів – термінами, поняттями тощо;

обговорювати проблеми географічного змісту глобального та регіонального рівня.

Ставлення:

усвідомлювати значущість здобутків географічної науки, зокрема пошанування досягнень українських учених;

прагнення до розвитку української термінологічної лексики в системі географічних наук.

Навчальні ресурси:

навчальні, науково-популярні, художні тексти про природу, дослідницькі проекти в галузі географії, усні / письмові презентації їх результатів

2

Спілкування

іноземними

мовами

Уміння:

використовувати іншомовні навчальні джерела для отримання інформації географічного змісту;

описувати іноземними мовами, аналізувати та оцінювати роль природних явищ у сучасному світі, доречно використовувати географічні поняття та найуживаніші терміни в усних чи письмових текстах, читати та тлумачити географічну термінологію іноземною мовою.

Ставлення:

зацікавленість інформацією географічного змісту іноземною мовою;

розуміння глобальних проблем людства і прагнення долучитися до їх розв’язання, зокрема й з допомогою іноземних мов.

Навчальні ресурси:

довідкова література, онлайнові перекладачі, іншомовні сайти, статті з іншомовної вікіпедії, іноземні підручники і посібники

3 Математична компетентність

Уміння:

застосовувати математичні методи для розв’язання географічних проблем і задач, розуміти і використовувати математичні моделі природних та суспільних явищ і процесів.

Ставлення:

усвідомлення варіативності та значущості математичних методів у розв’язанні географічних проблем і задач.

Навчальні ресурси:

завдання на виконання обчислень, аналіз та обробка статистичної інформації, поданої в різних формах (картографічній, табличній, графічній)

4 Основні компетентності
у природничих науках
і технологіях

Уміння:

пояснювати явища в живій природі, використовуючи наукове мислення;

самостійно чи в групі досліджувати живу природу, аналізувати і визначати проблеми довкілля;

оцінювати значення географії для сталого розвитку та розв’язання глобальних проблем.

Ставлення:

відповідальність за ощадне використання природних ресурсів, екологічний стан у місцевій громаді, в Україні та світі;

готовність до розв’язання проблем, пов’язаних зі станом довкілля.

Навчальні ресурси:

географічні задачі, ситуативні вправи щодо розв’язання проблем стану довкілля, біорізноманіття, ощадного використання природних ресурсів тощо

5

Інформаційно-цифрова

компетентність

Уміння:

використовувати сучасні цифрові технології і пристрої для спостереження за довкіллям, явищами і процесами в суспільстві і живій природі;

створювати інформаційні продукти (мультимедійна презентація, блог тощо) природничо – географічного та суспільно-географічного спрямування;

шукати, обробляти і зберігати інформацію географічного характеру, критично оцінюючи її.

Ставлення:

дотримання авторського права, етичних принципів поводження з інформацією;

усвідомлення необхідності екологічних методів і засобів утилізації цифрових пристроїв.

Навчальні ресурси:

електронні картографічні джерела, електронні посібники, збірники задач, тести тощо

6 Уміння вчитися впродовж життя

Уміння:

організовувати й оцінювати свою навчально-пізнавальну діяльність, зокрема самостійно чи в групі планувати і проводити спостереження або експерименти, реалізовувати проекти, ставити перед собою цілі і досягати їх, вибудовувати власну траєкторію розвитку впродовж життя.

Ставлення:

допитливість і спостережливість, готовність до інновацій.

Навчальні ресурси:

довідкова система програмних засобів

7 Ініціативність і підприємливість

Уміння:

генерувати ідеї й ініціативи щодо проектної та винахідницької діяльності, ефективного використання природних ресурсів;

прогнозувати вплив географічних процесів і закономірностей на розвиток технологій, нових напрямів підприємництва;

нівелювати ризики і використовувати можливості для створення цінностей для себе та інших у довкіллі;

керувати групою (надихати, переконувати й залучати до діяльності, зокрема природоохоронної чи наукової).

Ставлення:

відповідальність за ухвалення виважених рішень щодо діяльності в довкіллі, під час реалізації проектів і дослідницьких завдань.

Навчальні ресурси:

сайти підприємств, установ, організацій, екскурсії на сучасні підприємства, зустрічі з успішними представниками бізнесу

8 Соціальна та громадянська компетентності

Уміння:

ефективно співпрацювати з іншими над реалізацією географічних проектів, розв’язувати проблеми довкілля, залучаючи місцеву громаду.

Ставлення:

відстоювати власну позицію щодо ухвалення рішень у справі збереження й охорони довкілля, готовність брати участь у природоохоронних заходах;

громадянська відповідальність за стан довкілля, пошанування розмаїття думок і поглядів;

оцінювання внеску українських та іноземних учених і винахідників у суспільний розвиток.

Навчальні ресурси:

географічні задачі, інтернет-ресурси, посібники

9 Обізнаність та самовираження у сфері культури

Уміння:

фіксувати унікальні об’єкти, явища та ландшафти Землі, їх естетичне значення, використовувати природні матеріали і засоби для втілення художніх ідей, пояснювати географічне підґрунтя відображення природи у творах мистецтва.

Ставлення:

усвідомлення причетності до національної і світової культури через вивчення географії і мистецтва; розуміння гармонійної взаємодії людини і природи.

Навчальні ресурси:

літературні, музичні та образотворчі твори

  Екологічна грамотність і здорове життя

Уміння:

працювати в команді під час реалізації географічних проектів, застосовувати набутий досвід задля збереження власного здоров’я та здоров’я інших, оцінювати значення географічної науки для забезпечення добробуту людства.

Ставлення:

турбота про здоров’я своє та інших людей, ціннісне ставлення до навколишнього середовища як до потенційного джерела здоров’я, добробуту та безпеки людини і спільноти, усвідомлення важливості ощадного природокористування, пошанування внеску кожного / кожної в досягнення команди.

Навчальні ресурси:

кооперативне навчання, партнерські технології, проекти

 

10.

Категорія: Формування компетентностей | Додав: admin (10.03.2018)
Переглядів: 206 | Теги: Ключові компетентності | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar
Управління школою
 • Нормативні документи
 • Безпека життєдіяльності
 • Ведення документації
 • Методична робота
 • Атестація працівників
 • Реформи в освіті
Компетентнісний підхід
Проведення уроків
 • Географія
 • Біологія
 • Природознавство
 • Українська мова
 • Математика
 • Історія