Головна » Статті » Формування компетентностей

Компетентнісний потенціал предмета «Українська література»

Концепція нової української школи подає таке трактування компетентності: «динамічна комбінація знань, способів мислення, поглядів, цінностей, навичок, умінь, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність».

Компетентності поділяють на предметні (формуються засобами одного навчального предмета), міжпредметні (виробляються під час вивчення кількох предметів) і ключові (формуються в процесі навчання й соціалізації і необхідні особистості для життєдіяльності загалом).

В освіті України виокремлено такі ключові компетентності:

Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами.

Спілкування іноземними мовами.

Математична компетентність.

Компетентності в природничих науках і технологіях.

Інформаційно-цифрова компетентність.

Уміння вчитися впродовж життя.

Ініціативність і підприємливість.

Соціальна та громадянська компетентності.

Обізнаність та самовираження у сфері культури.

Екологічна грамотність і здорове життя.

Стосовно української літератури предметною компетентністю, за Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти, буде літературна. Її трактуємо як готовність і здатність працювати з текстами різних художньо-естетичних систем, культурно-історичних епох, світоглядних орієнтирів, традицій і стилів: розуміти зміст прочитаного, з’ясовувати авторську позицію і художні засоби донесення її до читача, творити на основі прочитаного власні смисли щодо порушених проблем, висловлювати власну (подеколи критичну) позицію стосовано прочитаного, сприймати художній твір як чинник формування життєвого досвіду та соціально-психологічного й соціокультурного становлення.

Відповідно, учня, який володіє такою здатністю, вважаємо компетентним читачем.

Йому притаманні такі риси: стійкий інтерес до читання, здатність уявляти й переживати прочитане, критично й рефлексійно мислити, інтерпретувати прочитане, знаходити авторські і творити власні смисли, відчувати естетичну насолоду від художнього слова, відкривати національні й загальнолюдські цінності, жити й творчо діяти в умовах глобалізаційних змін та полікультурного суспільства, цінувати надбання національної культури й поважати здобутки інших народів.

Компетентний учень-читач є суб’єктом навчальної діяльності, що передбачає усвідомлення власних психолого-фізіологічних особливостей, прагнень, мотивів, бажань, таких, як здатність до самостійної організації, здійснення й оцінювання читацької діяльності, а також до особистісних самореалізації, самовдосконалення і самотворення. Саме рівень суб’єктності (сформованість згаданих умінь) є одним із показників особистісного розвитку школяра.

Загальна мета навчання української літератури конкретизується в таких завданнях предмета:

Поглиблення інтересу до читання, зміцнення потреби читати; усвідомлення ролі літератури як засобу самопізнання і самотворення; використання досвіду читацької діяльності для розв’язання життєвих проблем.

Розвиток емпатії, відтворювальної і творчої уяви, художнього мислення й образного мовлення, чуття жанру, форми.

Розвиток здобутих у початковій школі вмінь і навичок в усіх видах читацької діяльності, оволодіння різноманітними читацькими стратегіями; удосконалення вмінь діалогічної взаємодії з текстом, умінь аналізувати й інтерпретувати художній твір; збагачення читацького досвіду, розширення кола читання, вироблення алгоритму прочитання художніх творів різних естетичних систем, напрямів, жанрів, стилів, опанування здатністю орієнтуватися у світі класичної і масової літератури, розрізняти явища високого мистецтва і низькопробної культури.

Оволодіння змістом української літератури, засвоєння й систематизація основних літературознавчих понять як засобу повноцінного сприйняття, прочитання й інтерпретації художнього тексту. Усвідомлення літературного процесу як цілісної системи, що має свої природні закономірності й тенденції. Узагальнення і поглиблення знань про мистецтво слова, умінь розглядати художню літературу в контексті інших видів мистецтв. Формування на основі читацького досвіду переконаності в багатстві української художньої літератури та її значущості серед інших національних літератур.

Формування культури художнього сприймання, естетичних потреб, смаку, почуттів, читацької культури, установок, мотивів, здатності сприймати художній твір з естетичних позицій, розглядати його в єдності змісту і форми, розрізняти художньо вартісні та низькопробні твори.

Розвиток чуття художнього слова, мовленнєвої культури, творчих здібностей, набуття досвіду літературно-творчої діяльності.

Вироблення загальнонавчальних, зокрема організаційно-діяльнісних умінь, здатності самостійно формувати індивідуальну навчальну траєкторію, керувати читацькою діяльністю, особистісним і читацьким розвитком.

Розвиток умінь працювати з різними видами інформації, зокрема й електронними, здійснювати пошуково-дослідницьку діяльність (знаходити, сприймати, аналізувати, оцінювати, систематизувати, зіставляти різноманітні факти та відомості).

Оновлена програма з української літератури поглиблює компетентнісну спрямованість навчання, що досягається шляхом:

розкриття потенціалу предмета для формування ключових компетентностей;

зменшення обсягу фактологічного матеріалу на користь практичної діяльності, що забезпечує відносно достатню кількість часу для формування предметних і ключових компетентностей;

формулювання очікуваних результатів навчально-пізнавальної діяльності термінами компетентнісного підходу: учень називає, формулює, записує, наводить приклади, розпізнає, розрізняє, описує, аналізує, порівнює, планує, усвідомлює, критично ставиться, оцінює, обґрунтовує, робить висновки, висловлює судження тощо;

виокремлення в очікуваних результатах навчання тих, що стосуються оволодіння загальнонавчальними вміннями як основою формування суб’єктності учня;

укладання переліку умінь, якими повинен оволодіти учень певного класу за рік навчання;

уведення наскрізних змістових ліній.

Під час оновлення програми враховувався пізнавальний, виховний, компетентнісний потенціал предмета.

Загальновизнано, що українська література в загальному світовому контексті є свідченням високого духовного та цивілізаційного розвитку українського народу, невід’ємним складником його національної культури. Як мистецтво слова вона є носієм потужного заряду духовної енергії, здатна передавати загальнолюдські й національні цінності від покоління до покоління, культивувати їх у людській душі. Засобами мистецтва слова вона допомагає збагачувати внутрішній світ людини, формувати сильний характер, широкий світогляд, особисту культуру, спрямовувати морально-етичний потенціал, розвивати інтелект, творчі здібності, естетичний смак.

Літературна освіта є важливим чинником створення оптимальних передумов розвитку всебічно освіченої особистості, виховання громадянина-патріота України, а її зміст базується на засадах загальнолюдських і національних цінностей, принципах гуманізму й демократії.

Українська література також є потужним носієм ідентичності нації, її генетичного коду, тому в національному самоусвідомленні, самозбереженні й самоствердженні її роль незаперечна й важлива. Виховання свідомого українця повинно базуватися на історичних і культурних знаннях, традиціях, на переосмисленні сучасного досвіду на основі загальнолюдських цінностей. Ознайомлення з художнім твором, усебічний аналіз змістової, жанрової та естетичної специфіки наблизять учнів до розуміння літератури як вияву мистецтва, потужного чинника світосприйняття та самоідентифікації.

Компетентнісний потенціал забезпечує можливість формування в процесі вивчення предмета всіх ключових компетентностей (див. подану нижче таблицю).

1 Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовою

Уміння:

розуміти україномовні тексти різних жанрів і стилів;

послуговуватися державною мовою в різноманітних життєвих ситуаціях;

застосовувати різноманітні комунікативні стратегії залежно від мети спілкування;

толерантно дискутувати, відстоювати власну думку.

Ставлення:

поцінування краси і багатства української мови;

усвідомлення ролі української мови як ключового чинника творення нації і держави, самоствердження особистості;

відстоювання права спілкуватися українською мовою в різноманітних сферах життя суспільства

2 Спілкування іноземними мовами

Уміння:

порівнювати оригінальні художні тексти та їх україномовні переклади.

Ставлення:

утвердження багатства української мови;

обстоювання можливості перекладу українською мовою будь-якого тексту іноземної мови;

розуміння ролі іноземної мови як засобу пізнання іншого світу, збагачення власного культурного досвіду

3 Математична компетентність

Уміння:

– розвивати абстрактне мислення;

– установлювати причиново-наслідкові зв’язки, виокремлювати головну та другорядну інформацію;

– чітко формулювати визначення і будувати гіпотези;

перетворювати інформацію з однієї форми в іншу (текст, графік, таблиця, схема).

Ставлення:

прагнення висловлюватися точно, логічно та послідовно

4. Компетентності у природничих науках і технологіях

Уміння:

критично оцінювати результати людської діяльності в природному середовищі, відображені у творах літератури.

Ставлення:

– готовність до опанування новітніми технологіями;

оперативне реагування на технологічні зміни.

5. Інформаційно-цифрова компетентність

Уміння:

діяти за алгоритмом;

працювати в різних пошукових системах для отримання потрібної інформації;

розпізнавати маніпулятивні технології і протистояти їм;

грамотно і безпечно спілкуватися в мережі Інтернет.

Ставлення:

прагнення дотримуватися етичних норм у віртуальному інформаційному просторі;

задоволення пізнавального інтересу в інформаційному середовищі;

критичне ставлення до медійної інформації

6 Уміння вчитися впродовж життя

Уміння:

визначати мету і цілі власної діяльності й розвитку, планувати й організовувати їх, здійснювати задумане, рефлексувати й оцінювати результат;

використовувати різноманітні стратегії навчання;

користуватися різними джерелами інформації;

знаходити, аналізувати, систематизувати й узагальнювати держану інформацію, перетворювати її з однієї знакової системи в іншу;

працювати в парі, групі;

читати, використовуючи різні види читання: ознайомлювальне, вибіркове, навчальне тощо;

постійно поповнювати власний словниковий запас;

застосовувати комунікативні стратегії відповідно до мети й ситуації спілкування.

Ставлення:

прагнення використовувати українську мову в різних життєвих ситуаціях;

готовність удосконалювати власне мовлення впродовж життя, розвивати мовну інтуїцію;

розуміння ролі читання для власного інтелектуального зростання

7. Ініціативність і підприємливість

Уміння:

аналізувати життєву ситуацію з певної позиції;

презентувати власні ідеї та ініціативи чітко, грамотно, використовуючи доцільні мовні засоби;

використовувати комунікативні стратегії для формулювання власних пропозицій, рішень і виявлення лідерських якостей.

Ставлення:

готовність брати відповідальність за себе та інших;

розуміння ролі комунікативних умінь для успішної професійної кар’єри

8 Соціальна та громадянська компетентності

Уміння:

толерантно відстоювати власну позицію в дискусії;

розрізняти маніпулятивні технології і протистояти їм;

аргументовано й грамотно висловлювати власну думку щодо суспільно-політичних питань;

уникати дискримінації інших у процесі спілкування;

критично оцінювати тексти соціально-політичного змісту.

Ставлення:

повага до різних поглядів, ідей, вірувань;

здатність співчувати, довіряти й викликати довіру;

поцінування людської гідності;

повага до закону та правових норм;

утвердження права кожного на власну думку

9. Обізнаність та самовираження у сфері культури

Уміння:

зіставляти специфіку розкриття певної теми (образу) в різних видах мистецтва;

ідентифікувати себе як представника певної культури;

визначати роль і місце української культури в загальноєвропейському і світовому контекстах;

читати літературні твори, використовувати досвід взаємодії з творами мистецтва в життєвих ситуаціях;

створювати тексти, висловлюючи власні ідеї, спираючись на досвід і почуття та використовуючи відповідні зображувально-виражальні засоби.

Ставлення:

поцінування набутків інших культур, зацікавлення ними;

відкритість до міжкультурної комунікації;

потреба читання літературних творів для естетичної насолоди та рефлексії над прочитаним

10. Екологічна грамотність і здорове життя

Уміння:

ілюструвати екологічні проблеми прикладами з художніх творів;

бережливо ставитися до природи як важливого чинника реалізації особистості;

розуміти переваги здорового способу життя.

Ставлення:

усвідомлення людини як частини природи, незворотності покарання за зло, причинене довкіллю;

аналіз літературних текстів (епізодів) екологічного спрямування, усні / письмові презентації в рамках дослідницьких проектів;

готовність зберігати природні ресурси для сьогодення та майбутнього

.Мета наскрізних ліній – «сфокусувати» увагу й зусилля вчителів-предметників, класних керівників, зрештою, усього педагогічного колективу на досягненні життєво важливої для учня й суспільства мети, увиразнити ключові компетентності.

Для наскрізної лінії «Екологічна безпека та сталий розвиток» – це формування в учнів соціальної активності, відповідальності й екологічної свідомості, у результаті яких вони дбайливо й відповідально ставитимуться до довкілля, усвідомлюючи важливіcть сталого розвитку для збереження довкілля й розвитку суспільства.

Метою вивчення наскрізної лінії «Громадянська відповідальність» є формування відповідального члена громади й суспільства, який розуміє принципи й механізми його функціонування, а також важливість національної ініціативи; ґрунтується у своїй діяльності на культурні традиції і вектори розвитку держави.

Вивченням наскрізної лінії «Здоров’я і безпека» прагнемо сформувати учня духовно, емоційно, соціально й фізично повноцінним членом суспільства, який здатний дотримуватися здорового способу життя, допомагати у формуванні безпечного здорового життєвого середовища.

Вивчення наскрізної лінії «Підприємливість і фінансова грамотність» забезпечить краще розуміння молодим поколінням українців практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо); сприятиме розвиткові лідерських ініціатив, здатності успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі.

Кінцевим, «матеріальним» результатом роботи над темою найчастіше буде певний «надпредметний» проект, для реалізації якого будуть задіяні знання і вміння, одержані на заняттях з окремих предметів. Однак навіть якщо кінцевий результат буде «предметним» (наприклад, написання сценарію на екологічну проблематику), у ньому учні використають знання, одержані на уроках природничих дисциплін, історії тощо.

Українська література як навчальний предмет має досить значний потенціал для реалізації наскрізних ліній:

«Екологічна безпека та сталий розвиток» (НЛ–1):

Уміння:

наводити приклади з художніх творів, у яких порушені проблеми екологічної безпеки;

формулювати зв’язне висловлювання про проблеми навколишнього середовища;

дискутувати з цього приводу.

Ставлення:

сприймання природи як цілісної системи;

усвідомлення взаємозв’язку людини і природи;

розуміння важливості екологічної безпеки;

готовність долучитися до захисту навколишнього середовища.

«Громадянська відповідальність» (НЛ–2):

Уміння:

наводити приклади з художніх творів, де герої проявляють активну громадянську

позицію; висловлювати ставлення до порушених проблем;

твердо, але толерантно відстоювати свої погляди в дискусії;

працювати в парі, групі, виконувати доручену роль;

приймати спільне рішення.

Ставлення:

відчуття себе членом спільноти;

усвідомлення важливості активної громадянської позиції;

готовність брати на себе відповідальність;

«Здоров'я і безпека» (НЛ–3):

Уміння:

знаходити необхідну інформацію про здоров’я, критично оцінювати її;

використовувати набуті знання і вміння для забезпечення безпеки своєї й інших;

наводити приклади з художніх творів, де порушені ці проблеми;

діяти в ситуаціях, загрозливих для здоров’я.

Ставлення:

усвідомлення власного здоров’я як цінності не лише особистої, а й суспільної;

ведення здорового способу життя й пропаганда його;

усвідомлення залежності й впливу власної поведінки на здоров’я і безпеку свою й оточення.

«Підприємливість і фінансова грамотність» (НЛ–4):

Уміння:

наводити приклади з художніх творів, де порушені ці проблеми;

використовувати набуті знання і вміння з метою реалізації задуманих проектів.

Ставлення:

готовність проявляти ініціативу.

У навчальній програмі ці аспекти відображено в переліку очікуваних результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів із зазначенням тієї чи іншої наскрізної лінії (НЛ–1, НЛ–2, НЛ–3, НЛ–4).

Концептуальна структура програми, її змістове наповнення передбачають: забезпечення можливостей для формування предметної (літературної) і ключових компетентностей, урахування вікових особливостей учнів, психології сприйняття дитиною творів художньої літератури, особливості сучасного навчального процесу в середній школі, право вибору (для вчителя і учня), специфіку сучасного інформаційно-комунікативного простору, національних процесів державотворення, загальносвітових процесів глобалізації тощо. Художні твори для текстового розгляду добиралися за принципами: ощадливості, естетичних критеріїв, жанрово-тематичної розмаїтості, урахування вікової психології, осучаснення змістового матеріалу.

Категорія: Формування компетентностей | Додав: admin (10.03.2018)
Переглядів: 351 | Теги: Компетентності | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar
Управління школою
 • Нормативні документи
 • Безпека життєдіяльності
 • Ведення документації
 • Методична робота
 • Атестація працівників
 • Реформи в освіті
Компетентнісний підхід
Проведення уроків
 • Географія
 • Біологія
 • Природознавство
 • Українська мова
 • Математика
 • Історія