Головна » Статті » Формування компетентностей

Роль навчального предмета «Природознавство» у формуванні ключових компетентностей

Роль навчального предмета «Природознавство» у формуванні ключових компетентностей

  Ключові компетентності Компоненти
1 Спілкування державною мовою
(і рідною

у разі відмінності)

Уміння:

 • розуміти тексти природничого змісту;
 • використовувати вивчені природничо-наукові поняття в самостійних усних повідомленнях;
 • усно й письмово тлумачити природничі поняття, факти, закономірності;
 • поповнювати свій словниковий запас;
 • обмінюватись інформацією про свої результати виконання завдань і пояснювати їх;
 • обговорювати проблеми природничого змісту

Ставлення:

 • уважне й неупереджене ставлення до думок і висловлювань інших;
 • пошанування українських вчених і відданості науці природодослідників;
 • усвідомлення значущості здобутків природознавства, ваги мови для подолання конфліктів і вирішення проблем у довкіллі;
2 Спілкування іноземними мовами.

Уміння:

 • описувати природу іноземною мовою

Ставлення:

 • розуміння важливості використання іноземної мови у вирішенні проблем довкілля на міжнародному рівні;
 • усвідомлення того, що знання іноземних мов надає ширші можливості в пізнанні природи;
 • виявлення інтересу до досягнень природничих наук у різних країнах світу
3 Математична компетентність.

Уміння:

 • правильно оперувати математичними поняттями у процесі пізнання природи, під час використання природних і рукотворних об’єктів;
 • використовувати цифрові дані, математичні методи й моделі для вирішення проблем, виявлених у природі

Ставлення:

 • усвідомлення значення математики у вивченні природи, вирішенні проблем довкілля
4 Інформаційно-цифрова компетентність

Уміння:

 • здійснювати пошук зображень і текстів в Інтернеті за ключовими словами та зберігати результати пошуку;
 • обирати відповідні ілюстрації для відображення ходу й висновків спостереження із запропонованих вчителем та матеріалів, отриманих з мережі Інтернет;
 • створювати комп’ютерні презентації для оформлення результатів спостережень, дослідів
  і проектів за наданим
  учителем зразком;
 • використовувати сучасні цифрові технології і пристрої для вивчення природних об’єктів і явищ, фіксації одержаних даних спостережень і дослідів

Ставлення:

 • дотримання авторського права, етичних принципів поводження з інформацією;
 • усвідомлення необхідності екологічних методів і засобів утилізації цифрових пристроїв та використання їх
5 Уміння вчитися впродовж життя

Уміння:

 • розуміти роль освіти для окремої людини й суспільства в цілому;
 • ставити запитання щодо спостережуваних природних явищ і процесів та їхніх наслідків;
 • порівнювати об’єкти за декількома ознаками, самостійно класифікувати їх на групи за спільними ознаками;
 • встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між подіями та явищами;
 • аналізувати свій поступ у навчанні;
 • використовувати додаткові джерела інформації для виконання навчального завдання;
 • виконувати завдання точно й вчасно;
 • оцінювати результати роботи однокласників (взаємооцінювання) і здійснювати самоконтроль

Ставлення:

 • відкритість новому;
 • усвідомлення потреби в знаннях і вміннях, прагнення навчатися й отримувати інформацію;
 • виявлення інтересу до здобутків науки і техніки;
 • усвідомлення результатів своєї роботи й прагнення їх вдосконалити;
 • готовність розширювати світорозуміння
6 Ініціативність і підприємливість

Уміння:

 • планувати розв’язання задачі, аналізувати різні варіанти дій, щоб обрати з них найкращий для її вирішення, визначати необхідні ресурси;
 • виконувати проектні завдання і проекти, проявляти ініціативу, пропонувати свої ідеї щодо їх виконання і вдосконалення;
 • ризикувати у творчих завданнях, щоб перевірити власні ідеї, гіпотези;
 • грамотно презентувати власні ідеї;
 • порівнювати характеристики запланованого та отриманого результатів

Ставлення:

 • ініціативність, активність і відповідальність під час прийняття рішень
7 Соціальна й громадянська компетентності

Уміння:

 • співпрацювати в групі задля досягнення спільної мети;
 • відстоювати свою позицію в дискусії, конструктивно спілкуватися, аналізувати свої та чужі помилки;
 • залучати інших людей до спільного визначення мети та її досягнення

Ставлення:

 • розуміння цінності спільної діяльності й взаємодопомоги у вирішенні проблем; підбадьорювання учасників групи і надання їм допомоги у виконанні завдань;
 • доброзичливе і стримане ставлення до висловлювань інших;
 • оцінювання власних вчинків і вчинків інших відповідно до прийнятих суспільних норм, бажаних і небажаних наслідків дій
8 Обізнаність і самовираження
у сфері культури

Уміння:

 • пояснювати культуру і традиції рідного краю щодо природи;
 • вивляти елементи природи в художніх творах в описувати їхню роль у мистецтві;
 • відображувати різноманітність навколишнього світу, людину в ньому засобами різних видів мистецтва;
 • виявляти в довкіллі та описувати об’єкти і явища природи, які мають культурне значення

Ставлення:

 • усвідомлення того, що наука не має кордонів, науковими досягненнями послуговуються люди різних культур;
 • зацікавленість внеском природодослідників
  до культури людства;
 • оцінювання гармонії та краси природи, своїх можливостей у розумінні та естетичному перетворенні довкілля;
 • орієнтація на загальнолюдські цінності у власній поведінці та міжособистісних стосунках

Предметна природничо-наукова компетентність формується на основі опанування учнями різними видами соціального досвіду, який включає знання про природу (знаннєвий компонент), способи навчально-пізнавальної діяльності (діяльнісний компонент), ціннісні орієнтації в різних сферах життєдіяльності (ціннісний компонент).

Уміння:

 • пояснювати взаємозвязки між обєктами та явищами живої і неживої природи, причини добових і сезонних змін у природі;
 • вивчати тіла та явища природи за моделями, у процесі проведення спостережень і дослідів;
 • досліджувати тіла та явища природи за моделями, схематичними малюнками, колекціями у процесі проведення спостережень і дослідів;
 • розмірковувати, висувати гіпотези та перевіряти їх, експериментувати, добирати необхідні ресурси для проведення спостережень і дослідів, за їх результатами робити висновки;
 • критично оцінювати та узагальнювати інформацію природничого змісту, усвідомлювати її значення у своєму житті;
 • виконувати проект, проводити спостереження за інструкцією/планом, наданою/наданим учителем або складеною самостійно;
 • обирати засоби і створювати прості паперові та електронні презетації для відображення ходу і результатів власних спостережень і експериментів, результатів проектів

Ставлення:

 • розуміння цінності спільної діяльності і взаємодопомоги у вирішенні проблем довкілля;
 • відповідальність за ощадне використання природних ресурсів, екологічний стан у місцевій громаді, в Україні і світі;
 • усвідомлення власної відповідальності за збереження природи і здоров’я.

 

Категорія: Формування компетентностей | Додав: admin (10.03.2018)
Переглядів: 212 | Теги: Ключові компетентності | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar
Управління школою
 • Нормативні документи
 • Безпека життєдіяльності
 • Ведення документації
 • Методична робота
 • Атестація працівників
 • Реформи в освіті
Компетентнісний підхід
Проведення уроків
 • Географія
 • Біологія
 • Природознавство
 • Українська мова
 • Математика
 • Історія