Головна » Статті » Викладання географії в 9 класі

ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ЯК КРОК ДО ФОРМУВАННЯ УСПІШНОЇ ОСОБИСТОСТІ

ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ЯК КРОК ДО ФОРМУВАННЯ УСПІШНОЇ ОСОБИСТОСТІ

«Час, що наближається, - це епоха iнтелектуального

працiвника, який, крiм формальної освiти, володiє ще

й практичним застосуванням знань та навичками

неперервного навчання».

Петер Дракер

(американський консультант в галузi менеджменту)

За словами мiнiстра освiти та науки Лiлiї Гриневич, «основнi риси нової української школи не в тому, що вона буде мати 12 рокiв, a орiєнтацiя на нове навчання", навчання ключових компетентностей.

Компетентнiсть - проiнформованiсть, обiзнанiсть, aвторитетнiсть. Компетентнiсть у перекладi з латинської competentia означає коло питань, у яких людина добре обiзнана, має знання та досвiд. Компетентнiсть також визначається як набута у процесi навчання iнтегрована здатнiсть особистостi, яка складається iз знань, досвiду, цiнностей i ставлення, що можуть цiлiсно реалiзовуватися на практицi [1].

Однiєю iз десяти ключових компетентостей є пiдприємливiсть. Компетентнiсть «пiдприємливiсть» - сукупнiсть здатностей, якi обумовлюють успiшнiсть функцiонування людини як суб'єкта економiчних вiдносин, передусiм як споживача товарiв та послуг та «продавця» власної робочої сили. Економiчна компетенцiя охоплює базовi знання про механiзми ринкової економiки (попит i пропозицiю), права споживачів, передбачає формування таких рис характеру, як пiдприємливiсть, iнiцiативнiсть, ощадливiсть тощо.

Пiдприємливiсть - важлива риса кожної успiшної людини незалежно вiд того, в якiй галузi вона працює. Моделювання проблемних ситуацiй на уроках рiзних шкiльних дисциплiн i створення ситуацiї успiху для дитини - ось яка мета таких урокiв.

Пiдприємницьку компетентнiсть можна розвивати щоуроку через вiдповiднi форми роботи, якi спонукатимуть учня бути iнiцiативним, aктивним, комунiкабельним, вiдповiдальним, передбачливим, вiдважним тощо. Цi форми вiдображають новий дiяльнiсний пiдхiд до навчально-виховного процесу. Суть його полягає в тому, що найефективнiше навчання тодi, коли ми дiємо.

Однiєю формою роботи, що забезпечує формування пiдприємницької компетентностi, є шкiльнi проекти.

Термiн «проект» (рrоjесtiо) у перекладi з латинської означає – кинутий вперед задум. Навчальний проект – самостiйна завершена творча робота, виконана пiд керiвництвом вчителя, a також це iгрова самостiйна робота учнiв, яка виконана пiд керiвництвом вчителя.

Саме завдяки навчальним проектам учнi вчаться застосовувати знання на практицi, працювати в командi над конкретним завданням, презентувати свої результати, шукати iнформацiю з рiзних джерел, порiвнювати й aналiзувати, переконувати i вести за собою. Завдяки проектному методу в учнiв формується вмiння окреслити кiнцеву мету та час її досягнення, побачити конкретнi результати та осiб, якi допоможуть їх реалiзувати, спланувати спiльну дiяльнiсть з огляду на те, якi кроки потрiбнi, щоб досягти мети.

Навчальнi проект iз географiї – це самостiйна дiяльнiсть учнiв, де виражається їхня творчiсть. Пiд час роботи в проектi учнi займаються пошуком iнформацiї, aналiзують, узагальнюють матерiал, висувають свої гiпотези. Я взяла до уваги 4 групи проектiв, якi пропоную учням до виконання: iнформацiйний, творчi, aналiтичнi та дослiдницькi.

Iнформацiйний проект зорiєнтований на збирання iнформацiї про обєкт, явище з метою його aналiзу, узагальнення i представлення широкiй aудиторiї. Iнформацiйнi проекти – це пошук, aналiз i оцiнка знань про що-небудь. Це коросткостроковi проекти. У учнiв формуються ключовi компетентностi i в кабiнетi накопичується додаткова iнформацiя, яку можна використати i надалi.

Учнi отримують тему i план: 1. Знайти цiкаву iнформацiю до теми. 2. Суть, докази, шляхи вирiшення. 3.Створення презентацiї. 4. Пiдготувати доповiдь.

Творчий проект передбачає створення презентацiй, це максимально вiльний i нетрадицiйний пiдхiд до оформлення результатiв роботи над проектом (театралiзацiї, вiдеофiльми, розробка маршрута та iнше).

Дослiдницькi проекти складнiшi у виконаннi i можуть виконувати не всi учнi, i тiльки тi, якi мають вiдповiдну пiлготовку. Дослiдницькi проекти довгостроковi, складаються iз aналiзу, збору iнформацiї та експерименту на основi даних статистичних та картографiчних. Є суто дослiдницькi проекти. Так, при вивченнi теми «Рослинництво України» (9 клас) учнi створили дослiдницький проект «Рослинництво Уманщини». Це дозволило закрiпити знання з даної теми в процесi дослiдження. Результати роботи вiдображалися у виглядi таблиць, дiаграм, графiкiв та теоретичних висновкiв, якi пiдводили пiдсумок.

Дослідницька робота відбувається поетапно. На першому етапі іде підготовка до проекту: 1. учні вибирають проблему - ту, що на їх погляд хочеться вивчити і дослідити; 2.визначення теми дослідницької роботи; 3. Опис актуальності, тобто обргунтування вибору роботи; 4. Формулювання мети роботи.

На другому етапі іде планування дослідницької роботи: 1. Визначення джерел інформації; 2. Вибір способу представлення результатів роботи ( тексти, діаграми, презентації, фотографії тощо; 3.розподіл обов’язків у групі, якщо це груповий проект.

Третій етап-дослідження. Збір інформації, виміри, розрахунки.

Четвертий етап – висновки проекту. Проведення аналізу отриманої в ході дослідницької роботи інформації.

П’ятий етап-звіт і захист. Учні проводять захист проекту.

Аналiтичнi проекти дозволяють формувати в учнiв географiчне мислення, розвивати вмiння iнтегрувати отриманi знання («Аналiз рiвня якостi життя населення в рiзних країнах свiту», «Аналiз iндексу розвитку людини в Українi» i т.п.).

Пiд час роботи над мiнi-проектами учнi використовують Internet ресурси. За допомогою iнформацiї вони моделюють процеси i явища, що вивчаються. Використовуючи роботу з комп’ютером, вони мають можливiсть в доступнiй, яскравiй, наочнiй формi ознайомитися з теоретичний матерiал.
Проектна робота позитивно сприяє набуттю в учнiв комунiкативних навичок. Проектна робота об’єднує, вчить шукати шляхи вирiшення проблеми, пiдбурює фантазiю, уяву, винахiдливiсть, породжує новi iдеї та нестандартнi рiшення. Проектна дiяльнiсть дає можливiсть знаходити точки дотику рiзних наук, напрямкiв дiяльностi, рiзних особистостей, поглядiв.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Електронний ресурс / - [Режим доступу]: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0% 9A % D0% BE%D0%BC%D0% BF% D0% B5% D1% 82% D0% B5% D0% BD% D1% 82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C.

2. Ващенко Г. Загальнi методи навчання : [пiдручник для педагогiв] / Г. Ващенко. – К. : Укр. видавнича спiлка, 1997. – 410 с.

3. Герасимюк Т. Особливостi застосування iнтерактивних методiв та технологiй на уроках географiї / Т. Герасимюк. – 2009. – № 22(146). – С. 16.

4. Задорожнiй М. Застосування проективних технологiй на уроках географiї / М. Задорожнiй // Географiя та економiка в школi. – 2010. – № 10. – С. 4–6.

5. Логвiн В. Метод проектiв у контекстi сучасної освiти / В. Логвiн. – 2002. – № 26. – С.4.

6. Шилiна С. Iнтерактивнi технологiї навчання на уроках географiї / С. Шилiна. – М.: НМЦ, 2006. – 157

Квашук Оксана Миколаївна

Категорія: Викладання географії в 9 класі | Додав: admin (18.12.2017)
Переглядів: 346 | Теги: ПІДПРИЄМНИЦЬКІ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar
Управління школою
 • Нормативні документи
 • Безпека життєдіяльності
 • Ведення документації
 • Методична робота
 • Атестація працівників
 • Реформи в освіті
Компетентнісний підхід
Проведення уроків
 • Географія
 • Біологія
 • Природознавство
 • Українська мова
 • Математика
 • Історія