Головна » Статті » Викладання географії в 9 класі

МЕТОДИКА ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ В КУРСІ ГЕОГРАФІЇ 9 КЛАСУ «УКРАЇНА І СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО»

Малюта Валентина Афанасіївна

МЕТОДИКА ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ В КУРСІ ГЕОГРАФІЇ 9 КЛАСУ «УКРАЇНА І СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО»

 

На сучасному етапі розвитку освіти в цілому та географічної освіти зокрема, на передній план виходить компетентнісний підхід до навчання. Реалізація такого підходу в навчанні можлива за умови тісної співпраці учителя та учня, використання різноманітних джерел інформації, готовності учителя та учнів до експериментальної діяльності в ході пізнавального процесу. Головне завдання вчителя спрямувати діяльність учня на отримання різнотипних географічних умінь: інтелектуальних, навчальних, прикладних, і, що особливо важливо сьогодні, умінь географічного моделювання та здійснення проектної діяльності.Учні із задоволенням навчаються тоді, коли розуміють для чого потрібні набуті знання, де і як їх можна буде застосувати в житті. Зміст навчального матеріалу в оновлених програмах передбачає корисність, потрібність, отриманих знань за межами школи. Метою сучасної географічної освіти є «розвиток та соціалізація учня. Формування його національної свідомості, загальної культури, світоглядних орієнтирів, екологічного стилю мислення і поведінки, творчихздібностей, дослідницьких навичок… здатносі до саморозвитку й самонавчання в умовах глобальних змін та викликів.»[ 6,с88 ]

Курс географії 9 класу має необмежені методологічні можливості в цьому плані. Найбільш ефективною, на мою думку, є проектна діяльність школярів. Така робота вимагає наполегливої праці як учителя так і учня, використання різноманітних джерел інформації від підручника до інтернет-ресурсів, краєзнавчих матеріалів, певного життєвого досвіду, вміння працювати в групі, аналізувати та систематизувати, генералізувати зібраний матеріал та на його основі робити висновки. Для здійснення проектної діяльності необхідно створити групи. Ознайомити з тематикою проектів, які вчитель підбирає сам, а також пропонує учням підібрати теми, що їх цікавлять. На підготовчому етапі учні з допомогою вчителя визначають головні цілі своєї діяльності, окреслюють коло питань, які потрібно висвітлити, визначають напрями діяльності, розглядають можливість вивчення об’єкта чи явища з різних сторін, виявляють головну суперечність.На другому етапі роботи над проектом учні розподіляють між собою завдання та напрями роботи. Учитель при цьому спрямовує діяльність учнів та допомагає у правильному виборі головної проблеми. Наступний третій етап –вибір джерел інформації, при потребі, вибір місцевих обєктів та явищ для досліджень. Учитель допомагає у виборі та коригує діяльність учнів. Четвертий етап – накопичення учнями інформації, її систематизація та аналіз. На цьому етапі діяльність вчителя консультативна та коригуюча. Оформлення результатів проектної діяльності – це пятий етап. Головна робота припадає на діяльність учнів. На даному етапі є всі можливості проявити школярами власну творчість. Оскільки, результати можуть бути оформлені у вигляді наукових тез, рефератів, презентацій, есе, нарисів, публіцистичних статтей, плакатів, буклетів, проспектів, коллажів, доповідей, маршрутних листів, карт, картограм, картодіаграм, бізнес-планів тощо. Презентацію своїх проектів учні здійснюють у класі ( бажано на окремо відведеному уроці за рахунок резервного часу).Це шостий етап проектної діяльності. Презентувати проект можуть як усі члени групи так і лише окремі її представники. І завершується проектна діяльність самооцінкою та оцінкою роботи учнів. Тематика проектів може бути різноманітною. Досить цікаво та результативно проходить презентація проектів, які викликають слухачів та презентуючих на дискусію, в якій учитель спрямовує учнів на розуміння можливостей вирішення проблеми різними шляхами та сприяє розвитку комунікативних здібностей, ораторських вмінь, уміння знаходити компроміс, відстоювати аргументовано власну позицію. Систематична цілеспрямована проектна діяльнісь забезпечує реалізацію компетентнісного підходу у навчанні та дає можливість учням глибоко розуміти предмет вивчення та широко застосовувати набуті навички а знання в житті та практичній діяльності.

Розглядаючи методику проектної діяльності, слід відмітити, що даний вид діяльності забезбечує реалізацію компетентнісного потенціалу географії як навчального предмета: спілкування державною мовою, математична компетентність, інформаційно-цифрова, ініціативність та підприємливість, соціальна та громадянська компетентність,обізнаність та самовираженя, екологічна грамотність. Пропоную орієнтовну тематику проектів для учнів 9 класу, згідно розділів оновленої програми з географії.

РОЗДІЛ І.Національна економіка та світове господарство.

1.Дослідження основних економічних показників економічного розвитку країн Європи.(як варіанти –світу, пострадянського простору)

2.Глобалізація економіки: переваги та недоліки.

3.Відомі транснаціональні корпорації .

4.Інтеграційні процеси в економіці (як варіанти в суспільній сфері, в політиці, військовому секторі)

5 Політична карта світу – категорія історична.

6.Динамічність сучасних суспільно-економічних процесів: виклики та ризики.

РозділІІ Первинний сектор господарства.

1.Інвестиційні можливості сільського господарства України (як варіанти – вашої області, вашого району, села)

2.Як нагодувати світ?

3.Землезабезпеченість країн світу та рівень розвитку в них рослинництва.

4. Потенціал розвитку аграрного сектора в Україні.

5.Перспективи українського сільськогосподарського виробництва.

6. Земельні ресурси світу ( як варіанти – України, області, району, села)

7. Лісозабезпеченість світу ( як варіанти - України. області)

8.Добування паливних ресурсів в Україні: необхідність, проблемність. перспективи.

9.Коштовне каміння України.

10. Лікувальні води України та світу: географія, можливості використання.

11. Залізорудна промисловість– сучасний стан, перспективи.

12.Мінерально-сировинні ресурси своєї місцевості.

13. Екологія та добувна промисловість.

Розділ ІІІ Вторинний сектор господарства.

1Альтернативні джерела енергії.

2.Структура енергетичного балансу країн світу з ріним рівнем економічного розвитку.

3.Форми суспільного виробництва та їх використання в різних галузях.

4. Чинники розміщення підприємств металургії в Україні та світі.

5. Універсальність сировинної бази хімічної промисловості.

6.Енергозберігаючі технології на підприємствах світу та України.

7.Роль екологічного чинника в розміщенні підприємств різних галузей вторинного сектора.

8. Технопарки світу.

9.Галузева структура машинобудування та рівень економічного розвитку країни.

10. Технології виготовлення продуктів харчування.

11. Вплив традицій, релігії та історичних процесів на харчову та легку промисловість світу.

РозділІІІ. Третинний сектор господарства

1.Традиційні види транспорту світу та України: переваги та недоліки.

2. Новітні технології в транспортному секторі.

3.Туризм як галузь господарства чи форма міжнародних економічних звязків.

4. Рекреаційний потенціал України.

5Технополіси світу та України.

6.Запрошення інвестору.

7.Міжнародні кредити: користь, вигоди, ризики, виклики.

РозділV Глобальні проблеми людства.

1.Доцільність вирівнювання економічного розвитку країн світу.

2. Міжнародні організації: доцільність їх створення, ефективність діяльності.

3.Демографічні процеси та проблеми повязані з ними.

4.Глобальні проблеми таїх прояв в Україні та своєму регіоні.

 

Література

 1. Родигіна І.В. Компетентісний підхід: система впровадження в школі. К. Шк. світ, 2010. -112с.

2 Терещук А.І. Методика організації проектної діяльності старшокласників з технологій. – К. Літера ЛТД, 2010.- 128с.

3 Сиротенко Г.О. Сучасний урок: Інтерактивні технології навчання. – Х.:Основа, 2003. – 80с.

4 Бібік Н.М. Компетентісна освіта: від теорії до практики. К.: Плеяди 2005.- 120с.

5.Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід: Метод посібн. / Авт.-укл. О. Пометун, Л. Пироженко.- К.: А. Н., 2002.- 136 с.

6. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальнихзакладів України + опис ключових змін географія природознавство5-9 класи.-К.Освіта,2017.-88с.

 

Категорія: Викладання географії в 9 класі | Додав: admin (20.12.2017)
Переглядів: 170 | Теги: методика викладання, географія 9 клас | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar
Управління школою
 • Нормативні документи
 • Безпека життєдіяльності
 • Ведення документації
 • Методична робота
 • Атестація працівників
 • Реформи в освіті
Компетентнісний підхід
Проведення уроків
 • Географія
 • Біологія
 • Природознавство
 • Українська мова
 • Математика
 • Історія