Головна » Статті » Викладання географії в 9 класі

ТЕСТОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ОЦІНЮВАННЯ ГЕОГРАФІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ 9 КЛАСУ

Прус Оксана Валентинівна,

 

ТЕСТОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ОЦІНЮВАННЯ ГЕОГРАФІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ 9 КЛАСУ

 

Зміни, що відбуваються в українській освіті ставлять перед вчителями нові завдання. Основне це переорієнтація на компетентнісну освіту. «На підставі компетентнісного підходу знання мають стати не багажем «про всяк випадок», а ключем до розв’язання проблем, забезпечення успішної самореалізації у соціумі, облаштування особистого життя». [ 1, с. 3 ]

Серед ключових компетентностей, які визначені як основні для ХХІ ст. хочеться звернути увагу на компетенцію саморозвитку та самоосвіти – це потреба і готовність навчатися, розвиватися.

Географія є однією з наук, що дає таку можливість, формуючи в молоді цілісне уявлення про природу і суспільство як своєї країни так і всього світу.

У 2017 – 2018 н. р учні 9 класу розпочали вивчення курсу «Україна і світове господарство». Програма викладання визначає, що провідною метою цього курсу є формування знань про тенденції розвитку національного та світового господарства й визначення місця України в сучасному світі. Щоб бути компетентними з даних питань, в першу чергу необхідно володіти системою знань, розуміти, аналізувати, оперувати термінами та поняттями. В курсі 9 класу – це знання про суспільну географію, особливості розвитку сучасного господарства, його структуру в Україні і світі, розвиток умінь аналізувати економічні, соціальні й екологічні процеси на різних рівнях. Даний курс передбачає розуміння учнями багатьох нових для них термінів, понять, знання карти України, карти світу. Щоб учні не лише запам’ятали, а могли вільно оперувати цими поняттями, необхідне їх багаторазове повторення. Допомогти в цьому можуть різноманітні види тестових завдань, географічні диктанти.

«Відомо, що рівень компетентності учня вимірюється та оцінюється здатністю учня набувати нові знання, використовувати їх в навчальній, практичній діяльності та життєвих ситуаціях. Тож у нинішньому навчальному році значну увагу слід приділити виконанню завдань такого характеру, які дають учневі можливість використання набутих компетенцій, розкриття своїх знань, умінь, навичок, демонструвати свій творчий підхід» [ 4, с. 46].

Одним із видів завдань, які я використовую, є завдання з вибором правильної альтернативної відповіді. Даний різновид тестів дає можливість швидко перевірити знання учнів, змушує до логічного мислення. За наявності часу, можна запропонувати учням виправити помилки в твердженнях.

Тема «Економічна географія в системі географічних наук»

Методичний прийом «Вірю – не вірю»

№ п\п Твердження «Вірю» «Не вірю»
1 Об'єктом вивчення економічної географії є природа.    
2 Частина природи, з якою взаємодіє людське суспільство називається географічним середовищем.    
3 Економічна географія включає ряд окремих наук: землезнавство, гідрологію, сейсмологію, соціологію, економіку.    
4 Проблеми, що виникають в результаті взаємодії людини і географічного середовища є екологічними проблемами.    
5 Моніторинг – це основний метод дослідження геоекології.    
6 Динаміку розвитку глобальних екологічних проблем вивчає геополітика.    
7 Порівняльно-географічний метод передбачає зіставлення різних регіонів, країн, міст.    
8 Геоінформаційний метод – це аналіз цифрових даних та побудова на їх основі діаграм, графіків.    
9 Економічна географія тісно пов’язана з фізикою, правознавством, хімією, геоекологією.    
10 Картографічний метод є одним із найдавніших методів досліджень.    
11 Економічна географія відповідає на питання де і чому розміщені певні господарські об’єкти.    

Ще одним із різновидів завдань, які дають можливість перевірити засвоєння географічних термінів, понять є диктант.

Тема «Національна економіка та показники її економічного розвитку»

Цифровий диктант

№ п\п Запитання Відповідь
1 Сукупність усіх видів людської діяльності, які дають змогу задовольнити матеріальні та нематеріальні потреби суспільства.  
2 Господарства країн світу, що об’єднані економічними та політичними відносинами.  
3 Сукупність усіх видів людської діяльності в межах країни.  
4 Кількість країн, що мають найнижчі показники індексу людського розвитку.  
5 Спеціалізація країн на виробництві певних видів продукції.  
6 Сукупна ринкова вартість річного обсягу кінцевої продукції та послуг, що вироблено на території країни.  
7 Місце України в світі за індексом людського розвитку.  
8 Показник, що розраховується для міждержавного порівняння і визначення рівня життя.  
9 Дія людини на користь іншої людини.  
10 Кількість країн, що мають високі показники індексу людського розвитку.  
11 Процес створення матеріальних та духовних благ.  
12 Кількість показників, що враховується при розрахунку ІЛР.  

 

І варіант

Відповідь

ІІ варіант

1

ІЛР

12

2

Господарство

11

3

14

10

4

Світове господарство

9

5

ВВП

8

6

Національна економіка

7

7

81

6

8

Послуга

5

9

Територіальний поділ праці

4

10

Виробництво

3

11

6

2

12

29

1

 

 

Наприкінці вивчення теми застосовую тести закритого типу з вибором однієї правильної відповіді, кількох відповідей, на встановлення відповідності.

Тема. Національна економіка та світове господарство.

1 Предметом соціально-економічної географії є:

А територіальна організація суспільства;

Б суспільство і його техносфера;

В закономірності розміщення рельєфу, корисних копалин;

Г соціальна та політична сфери.

2Поєднання на підприємстві кількох виробництв – це:

А. Концентрація В. Агломерація

Б. Комбінування Г. Кооперування

3 Що належить до негативних наслідків концентрації виробництва:

А. Посилення монополізму, В. Новітні технології,

Б. Зниження собівартості, Г. Економія коштів.

4 До форм просторової організації виробництва належить:

А. Кооперування Б. Агломерування

В. Промислові центри Г. Концентрація

5 Оберіть варіант, у якому зазначено правильний перелік країн із числа «Великої сімки»:

А. Італія, Іспанія, Японія, США; Б. Японія, Німеччина, Франція

В. Канада, Росія, США Г. Росія, Китай, Японія

6 Оберіть варіант, у якому перелічені країни нової індустріалізації:

А. Республіка Корея, Тайвань, Сінгапур Б. Польща, Чехія, Угорщина

В. Колумбія, Еквадор, Ямайка Г. ОАЕ, Бахрейн, Катар

7 Оберіть варіант, у якому перелічені нафтодобувні країни:

А. Сінгапур, Бразилія, ТаЇланд, Б. Кувейт, Сінгапур, Бруней,

В. Кувейт, Катар, Бруней, В. Бразилія, ТаЇланд, Туреччина.

8. Розвиток економічних зв’язків між національними господарствами, коли економіка однієї країни стає частиною світового виробничого процесу – це:

А.Міжнародний поділ праці, Б.Інтернаціоналізація виробництва, В. Глобалізація, Г. Інтеграція

9 З перелічених країн оберіть ті, що є нафтовидобувними:

1 Саудівська Аравія, 2 Ізраїль 3. Кувейт

4 Україна 5 Ірак 6 Швеція

7 Грузія

10 Оберіть галузі, що належать до невиробничої сфери:

1 Промисловість 2 Сільське господарство 3 Послуги зв’язку

4 Управління 5 Будівництво 6 Транспортні послуги

7 Лісове господарство

11 Назвіть регіони, що є ядром сучасного світового господарства:

1 Африка 5 Азія

2 Північна Америка 6 Океанія

3 Європейський Союз 7 Латинська Америка

4 Азійсько-Тихоокеанський регіон

12 Вкажіть відповідність між назвами країн і типами країн за рівнем економічно­го розвитку:

1 КНДР А малі промислово розвинені країни

2 Австралійський Союз Б країни, що розвиваються

3 Саудівська Аравія В розвинені країни «переселенського типу»

4 Фінляндія Г країни централізованої економіки

Д країни «Великої сімки»

12 Встановіть відповідність між секторами національної економіки та галузями, що до них входять:

1 Первинний сектор А. Торгівля

2 Вторинний сектор Б. Сільське господарство

3 Третинний сектор В. Будівництво

Г. Освіта

Д. Переробна промисловість

Е. Лісове господарство

13 У 2016 р ВВП України становило 348 млрд. дол. США, а населення 43 млн осіб, визначте частку ВВП на душу населення в Україні в 2016 р.

14 ВВП США у 2015 р становило 17947 млрд. дол., яку частку від нього становить ВВП України ( у 2015 р. ВВП України 339 млрд. дол. США ).

 

Список використаних джерел

1 ГЕОГРАФІЯ. 6– 9 класи Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www. mon.gov.ua/

2 Григор’єва Н. В. Шляхи реалізації компетентнісного підходу до навчання географії / Н. В. Григор’єва // Педагогічний пошук. – 2014. - № 4. – с. 28 – 30.

3 Кобернік С. Г. Географія: підруч. [ 9 клас ] / С. Г. Кобернік, Р. Р. Коваленко. – Камянець-Подільський: Абетка, 2017. – 288 с.

4 Мойсеєва С. Г. Актуальність питання компетентнісного навчання в процесі вивчення географії / С. Г. Мойсеєва // Педагогічний вісник. – 2017. - № 3. – с. 46.

5 Тестові технології оцінювання компетентностей учнів : посібник / за ред.
Ляшенка О. І., Жука Ю. О. – К. : Педагогічна думка, 2015. – 181 с.

Категорія: Викладання географії в 9 класі | Додав: admin (20.12.2017)
Переглядів: 213 | Теги: Компетентності, тести, географія 9 клас | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar
Управління школою
 • Нормативні документи
 • Безпека життєдіяльності
 • Ведення документації
 • Методична робота
 • Атестація працівників
 • Реформи в освіті
Компетентнісний підхід
Проведення уроків
 • Географія
 • Біологія
 • Природознавство
 • Українська мова
 • Математика
 • Історія