Головна » Статті » Викладання географії в 9 класі

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ – СХОДИНКА ДО КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У ВИВЧЕННІ ГЕОГРАФІЇ

Пилипенко Людмила Петрівна,

вчитель географії Степанівської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. Драбівської районної ради

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ – СХОДИНКА ДО КОМПЕТЕНТНІСНОГО

ПІДХОДУ У ВИВЧЕННІ ГЕОГРАФІЇ

 

Сучасні соціально-економічні та політичні зміни в державі стали передумовою реформування національної системи освіти. Основною соціальною вимогою суспільства є якісна освіта. Мета освіти у вигляді досягнення компетентності відрізняється від мети освіти у вигляді оволодіння знаннями та навичками, оскільки компетентність не дорівнює окремим знанням, вмінням і навичкам, а є значно ширшим поняттям. Водночас компетентність не означає відмови від опанування знаннями або вміннями чи формування певних ставлень, а означає їх підпорядкованість більш широкій, глобальній меті. Властивості та характеристики людини, такі як знання, когнітивні вміння, практичні навички, ставлення, емоції, цінності, етичні погляди, мотивації тощо, є основою потенціалу компетентності.

На сучасному етапі новим поштовхом до поширення та уточнення змісту терміна “компетентність” стало визнання неготовності учнів до активного життя в умовах інформаційного суспільства. Таке суспільство потребує все більшого обсягу інформації, яку опанувати в межах шкільної програми вже неможливо, і тому в учнів необхідно формувати не лише знання, а й ключові (основні, базові) компетентності.

К о м п е т е н т н і с т ь – це здатність успішно задовольняти особисті чи суспільні вимоги і потреби або виконувати завдання та проводити діяльність.

К л ю ч о в і к о м п е т е н т н о с т і – це компетентності, які є важливими для багатьох сфер життя, вони є складовою успішного життя особистості і добре функціонуючого суспільства. [6]

Сьогодні неможливо навчити дитину всього, значно важливіше сформувати в неї потребу в неперервній освіті. Тому зміст навчального матеріалу з географії визначено з огляду на корисність та потрібність його за межами школи. Міністерством освіти і науки України в навчальній програмі з географії визначено компетентнісний потенціал предмета:

1. Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами.

Уміння усно й письмово тлумачити географічні поняття, факти, явища, закони, теорії; описувати (усно чи письмово) географічні об’єкти, процеси, явища, послуговуючись багатим арсеналом мовних засобів – термінами, поняттями тощо; обговорювати проблеми географічного змісту глобального та регіонального рівня.

2. Спілкування іноземними мовами.

Уміння: використовувати іншомовні навчальні джерела для отримання інформації географічного змісту; описувати іноземними мовами, аналізувати та оцінювати роль природних явищ у сучасному світі, доречно використовувати географічні поняття та найуживаніші терміни в усних чи письмових текстах, читати географічну термінологію іноземною мовою.

3. Математична компетентність.

Уміння: застосовувати математичні методи для розв’язання географічних проблем і задач, розуміти і використовувати математичні моделі природних та суспільних явищ і процесів.

4. Основні компетентності у природничих науках і технологіях.

Уміння: пояснювати явища в живій природі, використовуючи наукове мислення; самостійно чи в групі досліджувати живу природу, аналізувати і визначати проблеми довкілля; оцінювати значення географії для сталого розвитку та розв’язання глобальних проблем.

5. Інформаційно-цифрова компетентність.

Уміння: використовувати сучасні цифрові технології і пристрої для спостереження за довкіллям, явищами і процесами в суспільстві і живій природі; створювати інформаційні продукти природничо – географічного та суспільно-географічного спрямування; шукати, обробляти і зберігати інформацію географічного характеру, критично оцінюючи її.

6. Уміння вчитися впродовж життя.

Уміння: організовувати й оцінювати свою навчально-пізнавальну діяльність, зокрема самостійно чи в групі планувати і проводити спостереження або експерименти, реалізовувати проекти, ставити перед собою цілі і досягати їх, вибудовувати власну траєкторію розвитку впродовж життя.

7. Ініціативність і підприємливість.

Уміння: генерувати ідеї й ініціативи щодо проектної та винахідницької діяльності, ефективного використання природних ресурсів; прогнозувати вплив географічних процесів і закономірностей на розвиток технологій, нових напрямів підприємництва; нівелювати ризики і використовувати можливості для створення цінностей для себе та інших у довкіллі; керувати групою (надихати, переконувати й залучати до діяльності).

8. Соціальна та громадянська компетентності.

Уміння: ефективно співпрацювати з іншими над реалізацією географічних проектів, розв’язувати проблеми довкілля, залучаючи місцеву громаду.

9. Обізнаність та самовираження у сфері культури.

Уміння: фіксувати унікальні об’єкти, явища та ландшафти Землі, їх естетичне значення, використовувати природні матеріали і засоби для втілення художніх ідей, пояснювати географічне підґрунтя відображення природи у творах мистецтва.

10. Екологічна грамотність і здорове життя.

Уміння: працювати в команді під час реалізації географічних проектів, застосовувати набутий досвід задля збереження власного здоров’я та здоров’я інших, оцінювати значення географічної науки для забезпечення добробуту людства. [3]

Процедура оцінювання в освіті завжди займала пріоритетне місце. Проте, довгий час пов’язувалась лише з оцінюванням знань, умінь і навичок. Моніторинг та оцінювання – невіддільні. Вони є необхідними інструментами управління якістю освіти. Педагогічний контроль - один з компонентів практичної діяльності педагога, який дозволяє виявити переваги та недоліки нових методів навчання, встановити взаємозв’язки між запланованим та досягнутим рівнем навченості, оцінити досягнення учня, виявити прогалини в його знаннях та уміннях, визначити ефективність роботи педагога та ін. Досить ефективним та об’єктивним способом оцінювання вважають тестування. Якісні тести є важливим інструментом оцінювання якості освіти, підвищення рівня підготовки учнів, посилення керованості навчально-виховним процесом. Професійно підготовлений і використаний тестовий інструмент дає якісну інформацію, яка відповідає реальному стану справ. Тестові завдання – надійні сходинки до компетентнісного підходу у вивченні географії. По-перше, тести є об’єктивним способом оцінювання. По-друге, тести – «об’ємний» інструмент. Вони дають можливість визначити рівень досягнень учня з певної теми, розділу чи всього курсу. По-третє, тести є більш м’яким , гуманним інструментом, який ставить учнів у рівні умови за рахунок використання єдиної процедури і єдиних критеріїв оцінювання. По-четверте, тести ефективні з економічної точки зору. При тестуванні основні витрати часу припадають на складання якісного інструментарію ». [5]

В.С. Аванесов дає таке визначення поняття педагогічний тест: «Педагогічним тестом називається система завдань специфічної форми, певного змісту, складності, що зростає – система, яка створюється з метою об’єктивного оцінювання структури і вимірювання рівня підготовленості тих, хто навчається [2].

 • тести можуть бути класифіковані за: – рівнем уніфікації (тести стандартизовані, нестандартизовані); – рівнем упровадження (національні, навчального закладу, вчительські); – статусом використання (обов’язкові, пілотні, дослідницькі); – співвідношенням з нормами або критеріями (тести досягнень, тести порівняння або тести відбору); – видом тестового завдання (тести з завданнями закритими і відкритими) [1]. Окремо необхідно зауважити, що, незалежно від типу розробленого тесту, класифікація може бути здійснена за методом тестування залежно від процесу, процедури та технології тестування. За методом тестування ми маємо розрізняти тестування бланкове, комп’ютерне та комп’ютерне адаптоване. Бланкове тестування передбачає, що екзаменовані відповідають на тестові завдання шляхом внесення олівцем або ручкою відповідей у спеціальні бланки відповідей. Під час зовнішніх, а отже, масштабних тестувань, зчитування даних з бланків відповідей здійснюється переважно за допомогою комп’ютера. Комп’ютерне тестування відрізняється від бланкового тим, що тест надається не у паперовому буклеті, а в базі даних комп’ютера. Метод комп’ютерного тестування має як певні переваги, так і певні недоліки порівнянно з бланковим. До головної переваги можна віднести отримання результату тестування відразу після його закінчення. Основним недоліком є необхідність мати мінімальні навички роботи з комп’ютером та в інтерфейсному середовищі тестової програми, а також велика база якісних тестових завдань як для забезпечення закритості екзаменаційного тесту, так і для забезпечення валідності змісту. [7] Як метод контролю тести виконують функції:

- діагностичну – виявляють рівень знань, умінь й навичок, оцінюють розумові здібності учнів;

- навчальну – стимулюють пізнавальну активність, спрямовану на опанування знаннями, уміннями й навичками;

- виховну – дисциплінують, допомагають виявити й подолати прогалини у навчанні, формують інтерес до навчальної дисципліни, а також прагнення розвивати власні здібності.

Педагогічна практика засвідчує, що тестування як один з методів контролю оволодіння знаннями, уміннями й навичками має важливі переваги над традиційними методами:

  • упродовж обмеженого часу можна перевірити якість знань, умінь у достатньої кількості учнів;
  • контроль знань, умінь, навичок можливий на необхідному, заздалегідь запланованому рівні;
  • реальним є самоконтроль власної навчально-пізнавальної діяльності;
  • порівняно з традиційними підходами знання, уміння учнів оцінюють об’єктивно;
  • увага учнів фіксується не на формуванні відповіді, а на осмисленні її суті;
  • створюють умови для постійного зворотного зв’язку між учнем і вчителем.

Проте тестовий контроль знань має й істотні недоліки:

  • ймовірність випадкового вибору правильної відповіді;
  • можливість оцінки тільки кінцевого результату у тестах закритого типу, у той час як сам процес, що привів до нього, не розкривається;
  • стандартизація мислення без врахування рівня розвитку особистості;
  • велика затрата часу на складання необхідного "банку" тестів, їхніх варіантів, трудомісткість процесу;
  • відсутність розвитку мовлення;
  • іноді невідповідність навчальним цілям.

Однак, слабкі сторони тестування можна подолати шляхом вдосконалення процедури підготовки тестів і чіткого окреслення дидактичних цілей, яким повинні відповідати контрольні завдання. [6]

Основні форми тестових завдань.

Класифікація тестових завдань охоплює:

• завдання закритої форми (з вибором однієї або кількох правильних відповідей);

• завдання відкритої форми;

• завдання на встановлення відповідності;

• завдання на встановлення послідовності.

 1. Завдання закритої форми (з вибором однієї або кількох правильних відповідей) складається із завдання чи питання та відповідей до завдання. Це завдання передбачає вибір правильної відповіді з наведених. Принципи композиції змісту тестового завдання.

Принцип однорідності.

Відповіді у завданнях повинні бути однорідними за формою та подібними за зовнішніми ознаками.

Приклад.1. Назвіть об’єкт вивчення економічної географії.

А. Господарство.

Б. Територіальна організація господарства.

В. Взаємопов’язане розміщення економічних об’єктів на певній території.

 1. Укажіть країни, що мали найвищий ІЛР.

А. Франція, Німеччина, Іспанія.

Б. Велика Британія, Греція, Нідерланди.

В. Австралія, Норвегія, Швейцарія.

Принцип протиріччя.

Друга відповідь утворюється з першого простим додаванням негативної частки «не». Відповідь заперечує зміст не самого завдання, а зміст першої відповіді.

Принцип протилежності (альтернативи).

У завданнях із двома відповідями друга відповідь протилежна першій.

Принцип кумуляції (доповнення).

Кожна подальша відповідь містить на один елемент більше, ніж попередня.

Принцип ланцюжка.

Дозволяє побудувати завдання так, що друге слово першої відповіді стає першим словом другої відповіді й т.д.).

Принцип градуювання.

Припускають відповіді, що упорядковуються за зростанням/убуванням якоїсь кількісної ознаки.

 1. Вибір правильної (повної, істинної) відповіді. Пропонуються правильні, але неповні і правильні повні відповіді. Учень має визначити, яке з наведених тверджень істинне і вибрати одну із правильних відповідей

3 Вибір кількох правильних відповідей.

 • завданнях з вибором декількох правильних відповідей застосовані ті ж принципи конструювання, що й у завданнях з вибором однієї правильної відповіді. Наприклад. 1. кажіть три види продукції, за виробництвом яких Україна посідає одне з перших місць у світі.
 1. Зерно.
 2. Картопля.
 3. Соняшникова олія.
 4. Мед.
 5. Цукор.
 6. Волоські горіхи.

2. Виберіть три галузі економіки, що належать до вторинного сектора.

1. Туризм.

2. Металургійне виробництво.

3. Сільське господарство.

4. Хімічні виробництва.

 1. Добувна промисловість. 6. Виробництво харчових продуктів.
 2. Завдання відкритої форми. Тестові завдання відкритої форми не мають запропонованих варіантів відповідей. Серед відкритих завдань виокремлюють два типи. Один з них вимагає коротку відповідь, яку може перевірити комп’ютер. Другий тип завдання має форму есе, яке перевіряє викладач. В інструкції з виконання тест-завдань використовують вирази: “доповніть твердження”, “впишіть ключові слова (дати, нормативні показники і т.п.)”, “перелічіть чинники, елементи, ...”, “обґрунтуйте відповідь”, “назвіть причини”, “виведіть формулу”, “сформулюйте концепцію, закон, ...”, “напишіть у найдоступнішій формі ” тощо. Завданння відкритого типу.
 3. Завдання з пропусками. Це модифікація завдання з вибором однієї правильної відповіді, у якому на місці ключового слова або словосполучення в основі завдання стоїть пропуск, позначений рискою або крапками.

2. Завдання на доповнення. Суть завдання полягає у завершенні повного визначення того чи іншого поняття, речення, фрази тощо.

Наприклад. Сукупна вартість кінцевого продукту, створеного за певний період у країні з використанням чинників виробництва, що їй належать це:

А. ВВП

Б. ВНП

В. НД

3. Завдання з короткою відповіддю. Специфічність цієї форми завдань полягає в тому, що в них не пропонується перелік відповідей. Особа повинна сама дописати відповідь, яка свідчить про наявність або відсутність необхідних знань. 4. Завдання з розгорнутою відповіддю.

Це завдання, яке передбачає побудову висловлювання (стислого або у формі твору, есе). Такими завданнями найліпше перевіряти, як учасники тестування вміють створювати власні висловлювання, формулювати думки, ідеї, дотримувати певну структуру тексту.

5. Завдання на встановлення відповідності. Завдання, де потрібно елементам однієї множини поставити у відповідність елементи іншої.

Наприклад. Установіть відповідність між поняттями та їх визначеннями.

1. Концентрація.

 

А. Модель організації виробництва, за якої на одному підприємстві поєднуються і функціонують різні виробництва, продукція яких є сировиною, напівфабрикатами і допоміжними матеріалами для інших виробництв.

2. Комбінування.

 

Б. Зростання числа крупних підприємств і зосередження на них усе більшої частини наявних у суспільстві коштів, виробництва, робочої сили і продукції, яку вони виготовляють.

3. Спеціалізація.

 

В. Співробітництво між підприємствами з метою виготовлення певної продукції.

 1. Кооперування.

 

Г. Зосередження діяльності підприємств на випуску певних видів продукції, збільшення однорідних виробів.

 

Д. Встановлення довготривалих виробничих зв’язків між підприємствами , кожне з яких спеціалізується на виробництві окремих частин одного виробу.

 1. Завдання на встановлення правильної послідовності. Використовують в тих випадках, коли потрібно перевірити знання правильної послідовності подій, дій, слів у визначеннях. [4]

На підставі компетентнісного підходу знання мають стати не багажем «про всяк випадок», а ключем до розв’язання проблем, забезпечення успішної самореалізації у соціумі, облаштування особистого життя.

Література

1. Агрусті Г., Артемчук Л., Булах І., Вілмут Дж., Лукіна Т., Мруга М. Основи педагогічного оцінювання. Частина I. Теорія / Під заг. ред. І. Булах. – К.: “Майстер клас”, 2006. – 113 с.

2. Аванесов В.С. Композиция тестовых заданий / Вадим Сергеевич Аванесов. – М.: Центр тестирования, 2002. – 240 с.

 1. ГЕОГРАФІЯ 6– 9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 2017. Міністерство освіти і науки України.

4. Масляк П.О. Географія: підруч. для 9-го кл. загальноосвіт. навч. закладів / П. О. Масляк, С. Л. Капіруліна. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2017. – 272 с.:іл.

5. Методичні рекомендації зі складання тестових завдань / В.П. Сергієнко, Л.О. Кухар. – К.,НПУ, 2011. – 41 с.

6. Тестування у системі контролю й оцінювання успішності студентів.

Методичні рекомендації до підготовки та складання тестових завдань

для викладачів, аспірантів вищих навчальних закладів.

Упорядники: Біляковська О.О., канд. пед. наук, доц. Герцюк Д.Д., канд. пед. наук, доц. Равчина Т.В., канд. пед. наук, доц. Львів-2014.

7. Центр тестування при МОЗ України І. Є. Булах, М. Р. Мруга. Створюємо якісний тест. Навчальний посібник для викладачів, учителів і методистів. - Київ, 2006. - ББК 74.04 Б 90

 

 

Категорія: Викладання географії в 9 класі | Додав: admin (20.12.2017)
Переглядів: 290 | Теги: методика викладання, географія 9 клас | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar
Управління школою
 • Нормативні документи
 • Безпека життєдіяльності
 • Ведення документації
 • Методична робота
 • Атестація працівників
 • Реформи в освіті
Компетентнісний підхід
Проведення уроків
 • Географія
 • Біологія
 • Природознавство
 • Українська мова
 • Математика
 • Історія